Dziecko chce być dobre

Jeśli nie umie - naucz

Jeśli nie wie - wytłumacz

Jeśli nie może - pomóż"

 J. Korczak

 

KONCEPCJA PRACY


Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej –Curie w Kraśniku
na lata 2016-2019

Program oparty jest na podstawie programowej, aktach prawnych oraz zadaniach z zakresu nadzoru pedagogicznego ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Załączniki do programu:

1. Statut szkoły

2. Program Wychowawczy

3. Program Profilaktyki

4. Plan nadzoru pedagogicznego

5. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

6. Kalendarz konkursów szkolnych

7. Harmonogram imprez szkolnych

8. Plan pracy biblioteki szkolnej

9. Plan pracy świetlicy szkolnej

10. Plany zajęć pozalekcyjnych

WIZJA

1. Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela Europy.

2. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się dokształcają i doskonalą.

3. Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

NASZ ABSOLWENT

- ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska, regionu, kraju i świata,

- prezentuje postawę patriotyczną,

- zna i respektuje prawa człowieka, jest otwarty na innych i tolerancyjny,

- wie, co to jest system wartości – poszukuje dobra,

- potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach, jest dociekliwy, samodzielny w myśleniu i działaniu, odpowiedzialny za własne wyniki w nauce,

- dba o otaczające środowisko, zdrowie własne i innych,

- zna zasady bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnych i multimedialnych, ma świadomość zagrożeń z nich płynących,

- zna, szanuje i przestrzega zasad samorządności i demokracji.

- jest świadomym uczestnikiem kultury, rozwija swoje zainteresowania i pasje

- jest asertywny,

- umie planować swoją pracę i ją organizować

I. ORGANIZACJA I PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA

Zadanie 1

Systematyczne badania osiągnięć edukacyjnych uczniów i wykorzystanie wyników do podnoszenia efektów kształcenia.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin

Diagnoza wstępna uczniów kl. I.

Wychowawcy kl. I

IX

Analiza wyników testów przeprowadzonych w kl. III, IV, V, VI, wnioski do dalszej pracy.

Nauczyciele wyznaczeni w planie nadzoru pedagogicznego

VIII

Badania osiągnięć edukacyjnych uczniów kl. III, IV, V, VI, – testy zewnętrzne.

Dyrekcja

V

Wprowadzenie i podjęcie działań naprawczych.

Nauczyciele

Wg potrzeb

Realizacja podstawy programowej.

Dyrekcja, nauczyciele

Cały rok

Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki i sztuki.

Dyrekcja, wyznaczeni nauczyciele

Wg kalendarza

Realizacja projektów z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej.

Dyrekcja , nauczyciele

W miarę możliwości

 

Zadanie 2

Ocenianie umiejętności uczniów zgodnie z Statutem Szkoły.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin

Zapoznanie społeczności szkolnej z wymaganiami edukacyjnymi.

Wychowawcy

IX

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów zgodnie z opinią PPP.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Realizacja- cały rok

Zadanie 3

Praca z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin

Poznanie środowiska rodzinnego uczniów.

Wychowawcy, pedagog

W miarę potrzeb

Spotkania z rodzicami dotyczące konieczności objęcia dziecka specjalistycznymi badaniami w poradni.

Wychowawcy, pedagog

W miarę potrzeb

Dostosowanie wymagań dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Nauczyciele

Cały rok

Nauczanie wielopoziomowe (zajęcia lekcyjne, sprawdziany, prace domowe).

Nauczyciele

Cały rok

Prowadzenie zajęć wyrównawczych lub rozwijających .

Dyrekcja, nauczyciele

Cały rok

Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych, socjoterapeutycznych i logopedycznych.

Dyrekcja, pedagog szkolny, psycholog, logopeda

Cały rok

Stała współpraca z rodzicami – stała informacja o efektach.

Nauczyciele

Cały rok

Doskonalenie nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dyrekcja

Plan nadzoru, Plan doskonalenia Cały rok

Motywowanie uczniów do nauki poprzez stosowanie zadań o odpowiednim stopniu trudności, grupy wsparcia koleżeńskiego, sprawiedliwe i obiektywne stosowanie pochwał i nagród.

Nauczyciele

Cały rok

Pomoc społeczna i materialna dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.

Dyrekcja, pedagog, wychowawcy

Cały rok

Opracowywanie i wdrażanie programów wsparcia dla uczniów.

Dyrekcja, wychowawcy

Cały rok

 

Zadanie 4

Poszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów w zakresie edukacji informatycznej.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnychz informatyki.

Nauczyciel informatyki

Wg potrzeb

Wdrażanie nauczycieli do pracy z programami komputerowymi .

Nauczyciel informatyki

Cały rok

Udział w kursach doskonalących z zakresu stosowania technologii informacyjnej.

Nauczyciele

Wg potrzeb

Aktualizacja oprogramowania i wzbogacanie pracowni informatycznej o nową ofertę multimedialna.

Dyrekcja

Wg potrzeb

Wykorzystanie rzutnika multimedialnego, tablicy interaktywnej na lekcjach  uroczystościach szkolnych.

Nauczyciele

Cały rok

Umieszczanie materiałów i aktualizowanie informacji na szkolnej stronie WWW.

Szkolny koordynator

Cały rok

Prowadzenie zajęć dla klas I - III w sali komputerowej zgodnie z aktualnymi zarządzeniami.

Dyrekcja, n-l kl. I - III

Cały rok

Prowadzenie dziennika elektronicznego.

Dyrekcja, nauczyciele

Cały rok

Zadanie 5

Doskonalenie znajomości języków obcych.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin

Opracowanie, przeprowadzenie i analiza testu językowego w kl. V. Wnioski do dalszej pracy.

Nauczyciele języka angielskiego

V

Kącik języka angielskiego” – ciekawe prace uczniów prezentowane na tablicy „Kącik języka”.

Nauczyciele języka angielskiego

Cały rok

Prezentacja umiejętności językowych uczniów po I i II etapie edukacyjnym.

Nauczyciele języka angielskiego

VI

Zajęcia doskonalące umiejętności komunikacyjne w języku angielskim.

Nauczyciele języka angielskiego

Wg potrzeb

 

Zadanie 6

Promowanie postaw ekologicznych.

Działania

Osoby odpowiedzialne

termin

Kontynuacja zbiórek surowców wtórnych.

SU

Cały rok

Przeprowadzenie lekcji o tematyce ekologicznej.

wychowawcy

Cały rok

Organizowanie i prowadzenie akcji „Pomagamy zwierzętom”.

Osoby odpowiedzialne, wychowawcy

Według potrzeb

Organizacja i uczestnictwo w konkursach
o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.

Osoby odpowiedzialne, wychowawcy, nauczyciele przyrody

Cały rok

Organizacja obchodów Dnia Ziemi.

Nauczyciel przyrody, wychowawcy

IV

 

Zadanie 7

Propagowanie zdrowego trybu życia.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin

Organizacja wypoczynku fizycznego uczniów:

- realizacja zajęć sportowych,

- wdrażanie do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej,

- udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez sportowych.

Dyrekcja, nauczyciele wychowania fizycznego,,

Cały rok

Podnoszenie sprawności fizycznej uczniów na zajęciach w-f w ramach nauczania zintegrowanego.

Nauczyciele klas I – III i nauczyciele wych. fiz.

Cały rokk

Propagowanie na lekcjach wychowawczych zdrowego trybu życia.

Wychowawcy

Cały rok

Współpraca z higienistką szkolną (kontrole czystości, fluoryzacja, pogadanki prozdrowotne)

Higienistka szkolnaa

Cały rok

Kontynuacja programu : Szklanka mleka dla wszystkich uczniów szkoły. Owoce i warzywa dla uczniów klas I – III.

Dyrekcjaa

 

 

Zadanie 8

Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród uczniów.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin

1.Organizacja lekcji bibliotecznych.

Nauczyciele i pracownicy biblioteki

Cały rok

2.Spotkanie z ciekawymi ludźmi w bibliotece szkolnej.

Nauczyciele i pracownicy biblioteki

Cały rok

3.”Książka też jest moim przyjacielem”- rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

Nauczyciele i pracownicy biblioteki

Cały rok

4.Organizowanie konkursów upowszechniających czytelnictwo.

Nauczyciele i pracownicy biblioteki

Cały rok

5.Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną i Pedagogiczną - udział w konkursach, lekcjach bibliotecznych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

Nauczyciele i pracownicy biblioteki

Cały rok

6.Organizowanie w bibliotece szkolnej wystaw tematycznych i okolicznościowych.

Nauczyciele i pracownicy biblioteki

Cały rok

7. Praca z aktywem bibliotecznym.

Nauczyciele i pracownicy biblioteki

Cały rok

 

II. OPIEKA I WYCHOWANIE

 

Zadanie 1

Zapewnienie uczniom atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, imprez i uroczystości szkolnych.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin

Organizacja zajęć pozalekcyjnych skupiających uczniów o podobnych zainteresowaniach, integracja zespołów klasowych.

Nauczyciele

 

IX

Wg potrzeb

Stosowanie w czasie zajęć pozalekcyjnych atrakcyjnych metod i form pracy. Wykorzystanie bazy szkoły.

Nauczyciele

Cały rok

Wprowadzenie atrakcyjnych form pracy w świetlicy zgodnych z zainteresowaniami uczniów:

  • zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka,

  • zajęcia artystyczne,

  • zajęcia ruchowe.

Rozwijanie różnorodnych umiejętności oraz kształtowanie właściwych postaw przyczyniających się do wszechstronnego rozwoju dziecka.

Wychowawcy świetlicy

Cały rok

Wdrażanie uczniów do aktywnego udziału  w przygotowywaniu imprez i uroczystości. szkolnych. Uwzględnienie ich pomysłowości.

Nauczyciele

Cały rok

Efektywne wykorzystanie bazy szkoły  w organizacji zajęć.

Nauczyciele

Cały rok

Systematyczny udział uczniów w konkursach  i zawodach sportowych.

Nauczyciele

Cały rok

Kontynuacja organizowania imprez integracyjnych, rajdów, zabaw itp.

Dyrekcja, nauczyciele

Zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości.

Prowadzenie zajęć dla dzieci uzdolnionych artystycznie.

nauczyciele

Cały rok

Szkoła stwarza warunki do rozwijania samorządności uczniowskiej.

Dyrekcja, opiekun SU, wychowawcy

Cały rok

 

Zadanie 22

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin

Opracowanie działań wychowawczych i profilaktycznych z udziałem przedstawicieli rodziców, uczniów i nauczycieli.

Pedagog

IX

Organizacja wyjść do kina, teatru, muzeum, wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi. Wycieczki ‘internetowe” do muzeów itp.

Wychowawcy, nauczyciele

Cały rok

Promowanie dobrych przykładów – zajęcia pozalekcyjne, imprezy, uroczystości szkolne okazją do pokazania właściwych zachowań
i postaw uczniów.

Nauczyciele

Cały rok

Egzekwowanie stroju galowego u uczniów, zgodnie z ceremoniałem szkoły, w czasie ważnych imprez i uroczystości. Respektowanie używania zwrotów grzecznościowych przez uczniów.

Wychowawcy

Cały rok

Realizacja zajęć profilaktycznych dotyczących umiejętności rozwiązywania konfliktów w każdej klasie.

Pedagog, wychowawcy

Cały rok

Objęcie szczególną opieką wychowawczą uczniów z problemami natury wychowawczej poprzez m.in. włączenie ich w zajęcia pozalekcyjne, organizowanie terapii pedagogiczno - psychologicznej, rozmowy  z rodzicami.

Wychowawcy, pedagog, psycholog

Cały rok

 

Zadanie 3

Szkoła zapewnia bezpieczeństwo i właściwą opiekę podczas lekcji, przerw i innych zajęć realizowanych poza szkołą.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin

Budowanie prawidłowych relacji między uczniami i nauczycielami.

Dyrekcja , nauczyciele

Cały rok

Realizacja wychowania komunikacyjnego w każdej klasie – w tym tematów dotyczących bezpiecznej drogi do szkoły i ze szkoły.

Nauczyciele

Cały rok

Zapewnienie opieki poprzez dostosowanie godzin pracy w świetlicy do potrzeb uczniów.

Dyrekcja

IX

Zwiększenie bezpieczeństwa w czasie dyskotek – wprowadzenie zasady odbierania uczniów przez rodziców.

Wychowawcy

Cały rok

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wycieczek i wyjść poza szkołę, a także na zajęciach pozalekcyjnych.

Dyrekcja, nauczyciele

Cały rok

Szkolenie w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej

Dyrekcja, pielęgniarka, nauczyciele

Cały rok

Wzmożona kontrola podczas przerw we wszystkich miejscach pobytu uczniów. Eliminowanie zachowań agresywnych.

Nauczyciele

Cały rok

 

Zadanie 4

Współpraca rodziców ze szkołą.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin

Pedagogizacja rodziców zgodnie z ich oczekiwaniami- opracowanie harmonogramu spotkań.

Wychowawcy

Cały rok

Aktywny udział rodziców w imprezach i uroczystościach klasowych i szkolnych.

Wychowawcy

Cały rok

Zapewnienie właściwego obiegu informacji – aktualne wydarzenia z życia szkoły, potrzeby, wydatki itp.

Dyrekcja, wychowawcy

Cały

rok

Zapoznanie rodziców z wynikami testów kompetencji, sprawdzianów itp.

Wychowawcy

Cały rok

Stały kontakt pedagoga z rodzicami uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną.

Pedagog, psycholog, wychowawcy

Cały rok

III. PROMOCJA SZKOŁYY

* Szkoła dokumentuje i promuje swoje osiągnięcia.

* Sukcesy uczniów są znane w środowisku pozaszkolnym.

* Sukcesy nauczycieli są prezentowane w środowisku lokalnym.

* Osiągnięcia szkoły i udział w imprezach środowiskowych przyczyniają się do tworzenia
pozytywnego wizerunku szkoły.

 

Zadanie 1

Działania szkoły w zakresie realizacji lokalnej polityki są widoczne i przynoszą wymierne efekty.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin

Aktywna promocja szkoły na łamach lokalnej prasy, stronach internetowych, mediach lokalnych itp.

Zespół ds. promocji

Cały rok

Organizowanie dni otwartych.

Zespół ds. promocji

III-IV

Kontynuacja koncepcji „szkoły środowiskowej”. Realizacja spotkań i imprez środowiskowych.

Dyrekcja, nauczyciele

Cały rok

Organizacja uroczystości, konkursów, wystaw prezentujących osiągnięcia i dorobek szkoły.

Dyrekcja, nauczyciele

Cały rok

Uczestnictwo nauczycieli i uczniów w życiu patriotycznym, kulturalnym i sportowym miasta.

Nauczyciele

Cały rok

Pozyskiwanie sponsorów i przyjaciół szkoły. Aktywna współpraca z instytucjami  i lokalnymi firmami.

Dyrekcja, nauczyciele

Cały rok

Uczestnictwo w akcjach charytatywnych.

Dyrekcja, wychowawcy, opiekun SU

Cały rok

Prezentowanie osiągnięć uczniów.

Dyrekcja, nauczyciele

Cały rok

Opracowanie folderu promującego placówkę.

Zespół ds. promocji

luty

 

IV. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

Zadanie 1.

Doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne służące podnoszeniu jakości jej pracy.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin

Systematyczne wzbogacanie szkoły w sprzęt multimedialny.

Dyrekcja

Cały rok

Wykonanie kolejnych niezbędnych remontów sal lekcyjnych i innych pomieszczeń.

Dyrekcja

Zgodnie
z planem

Pozyskiwanie środków finansowych na zakup sprzętu sportowego.

Dyrekcja,
nauczyciele w-f

Cały rok

Pozyskiwanie środków unijnych, złożenie projektu 12/2 i 13/7 UE.

Dyrekcja, nauczyciele

Według potrzeb

 

Zadanie 2.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin

Prowadzenie odpowiedniej polityki kadrowej.

Dyrekcja

Cały rok

Wspieranie i promowanie rozwoju zawodowego nauczycieli.

Dyrekcja

Cały rok

Dokonywanie niezbędnych przeglądów związanych z BHP.

Dyrekcja,
szkolny inspektor BHP

Zgodnie
z planem.

Zapewnienie zdrowych, bezpiecznych  i higienicznych warunków pracy.

Dyrekcja

Cały rok

Analiza tygodniowych rozkładów zajęć pod kątem ich zgodności z zasadami higieny pracy umysłowej ucznia.

Dyrekcja ,nauczyciela

IX

Poprawa warunków bezpieczeństwa w szkole poprzez monitoring, remonty sal, korytarzy i dbanie o otoczenie szkoły.

Dyrekcja

Cały rok

 

Zadanie 3

Organizacja nadzoru pedagogicznego oraz ewaluacji wewnętrznej.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrekcja

IX

Systematyczna współpraca nauczycieli uczących dany oddział.

Wychowawcy

Cały rok

Opracowanie planów pracy zespołów przedmiotowych.

Przewodniczący zespołu

IX

Powołanie zespołu do spraw ewaluacji

Dyrekcja

VIII

Opracowanie harmonogramu ewaluacji wewnętrznej.

Zespół ds. ewaluacji

IX

Opracowanie raportu ewaluacji wewnętrznej.

Zespół ds. ewaluacji

VI

 

V. ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI

 

Zadanie 1

Nauczyciele stale doskonalą wiedzę i umiejętności, wykorzystując ją w swojej pracy
z uczniami

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin

Opracowanie planu WDN mającego na celu zwiększenie kompetencji nauczycieli.

Dyrekcja

IX

Organizacje szkoleń rady pedagogicznej.

Dyrekcja

Zgodnie z planem

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dyrekcja

Cały rok

Opracowanie narzędzi monitorujących przebieg stażu.

Dyrekcja

IX

Opracowanie harmonogramu i procedury obserwacji.

Dyrekcja

 

IX

 

Otwarcie szkoły na doświadczenia innych szkół i placówek, współpraca z placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli i szkołami wyższymi. Prowadzenie praktyk studenckich.

Dyrekcja, nauczyciele

Cały rok

Praca nauczycieli w zespołach klasowych i przedmiotowych.

Dyrekcja, nauczyciele

Cały rok

Upowszechnianie wśród nauczycieli nowych metod, technik nauczania, rozwiązań organizacyjnych i metodycznych, literatury pedagogicznej i psychologicznej.

Dyrekcja, nauczyciele

Cały rok

Podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego i pracowników obsługi.

Dyrekcja

Wg potrzeb.

 

VI. EWALUACJA KONCEPCJI

Koncepcja Pracy Szkoły to dokumentem na okres trzech lat, który będzie modyfikowany.

Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego dyrektor wraz z zespołem nauczycieli przygotowujących plan pracy szkoły dokonują przeglądu zadań w podstawowych obszarach szkoły. W przypadku zmian zostaną zaproponowane poprawki do Koncepcji Pacy Szkoły. Po trzech latach zostanie przeprowadzona ewaluacja, a wnioski i rekomendacje będą podstawą do opracowania kolejnej koncepcji. Sposoby ewaluacji to: obserwacja, ankiety, opinie przedstawicieli społeczności szkoły, a w razie potrzeby inne techniki ewaluacji.