STATUT

  ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1

  W KRAŚNIKU

  

 
 

ROZDZIAŁ I

 

NAZWA SZKOŁY

 

§ 1

 

1.      Zespół nosi nazwę: Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku, zwany dalej „Zespołem”.

2.      Siedzibą Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku jest budynek przy ulicy Kościuszki 23, położony na działce nr 705/2.

3.      Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu.

4.      Nazwa placówki wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy tej placówki:

-     Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Marii Skłodowskiej – Curie,

-     Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku Przedszkole Miejskie nr 7.

5.      Organ prowadzący na wniosek rady Zespołu lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może nadać odrębne imiona poszczególnym placówkom wchodzącym w skład Zespołu.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

INFORMACJE O ZESPOLE

 

§ 2

 

1.      Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Miejska Kraśnik.

2.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Lubelski Kurator Oświaty.

3.      Czas trwania cyklu kształcenia i wychowania wynosi:

1)   w przedszkolu – trzy lata,

2)   w szkole podstawowej - sześć lat (I etap edukacyjny – 3 lata, II etap edukacyjny – 3 lata).

4.      Placówki wchodzące w skład Zespołu są placówkami publicznymi.

5.      Zajęcia dydaktyczne w Zespole mogą odbywać się na dwie zmiany.

6.      Czas rozpoczęcia  i zakończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw świątecznych i ferii szkolnych określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia.

7.      Obsługę administracyjno – finansową prowadzi Kraśnicki Ośrodek Edukacji i Nauki na mocy zawartego porozumienia z dyrektorem Zespołu.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

CELE I ZADANIA PLACÓWEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU

 

§ 3

 

1.      Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem programu wychowawczego i programu profilaktyki, a w szczególności:

a)      rozwija poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, w tym swojego miasta, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kulturowe Europy i świata,

b)      zapewnia każdemu uczniowi i wychowankowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

c)      realizuje prawa każdego obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

d)      wspomaga wychowawczą rolę rodziny,

e)      podejmuje działania profilaktyczne chroniące uczniów i wychowanków przed patologiami.

2.      W Zespole przestrzega się Konwencji Praw Dziecka.

 

§ 4

 

1.      W zakresie działalności dydaktycznej szkoła podstawowa umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia danej klasy lub świadectwa ukończenia szkoły, przystąpienia do sprawdzianu kompetencji i podjęcia nauki w szkołach gimnazjalnych poprzez bezpłatną naukę w zakresie podstawy programowej nauczanych przedmiotów. Rozbudza zainteresowania młodego człowieka. Umożliwia ukończenie szkoły w skróconym czasie.

2.      Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza przedszkola prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3.      Przedszkole wyposaża wychowanków w wiadomości, umiejętności i sprawności niezbędne do podjęcia nauki w szkole. Rozbudza zaciekawienia i zainteresowania małego człowieka.

 

§ 5

 

Szkoła podstawowa i przedszkole mogą prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa..

 

§ 6

 

1.      Szkoła podstawowa umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:

1)      realizację indywidualnych programów nauczania,

2)      organizację zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych w ramach środków finansowych szkoły,

3)      udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.

2.      W celu kształcenia młodzieży o szczególnych uzdolnieniach, mogą być tworzone klasy sportowe oraz klasy z nauką dwóch języków obcych.

3.      W celu kształcenia młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mogą być tworzone klasy integracyjne.

 

§ 7

 

1.    W celu wspomagania rozwoju psychicznego uczniów i efektywności uczenia się, szkoła podstawowa i przedszkole organizują pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
w szczególności poprzez wyrównywanie i korygowanie braków w opanowywaniu programu nauczania oraz eliminowaniu przyczyn i przejawów zaburzeń w tym zaburzeń zachowania.

2.    Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

- ucznia

- rodziców/ prawnych opiekunów/ ucznia

- nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty

- poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

- pomocy nauczyciela

2 a.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

2 b.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

-        zajęć rozwijających uzdolnienia,

-        zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,

-        zajęć specjalistycznych: korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

-        porad i konsultacji.

3.    Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej regulują odrębne przepisy.

4.    Szkoła współpracuje z instytucjami i służbami społecznymi świadczącymi poradnictwo
i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom w tym:

-        Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

-        Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

-        Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

-        Sądem rodzinnym,

-        Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

-        Policją,

-        Strażą Miejską,

-        PCK,

-        Caritas,

-        Świetlicami środowiskowymi.

5. Organizując współdziałanie z instytucjami, o których mowa w pkt. 4 szkoła:

a)      organizuje spotkania w celu zaplanowania działań, sposobów udzielania pomocy uczniom
oraz wymiany informacji,

b)      kieruje uczniów do specjalistycznych poradni w celu zdiagnozowania ich możliwości, wykrywania deficytów rozwojowych, udzielania różnych form pomocy,

c)      konsultuje z poradniami sposoby rozwiązywania trudnych problemów uczniowskich,

d)      organizuje poradnictwo dla uczniów i rodziców dotyczące spraw dydaktyczno-wychowawczych,

e)      wspólnie realizuje programy profilaktyczne,

f)        zabiega o zapewnienie pomocy materialnej uczniom,

g)      dokonuje wspólnych interwencji w środowisku ucznia,

h)      kieruje dzieci na zajęcia terapeutyczne, świetlicowe,

i)        kieruje sprawy uczniów do właściwych sądów oraz placówek opieki.

 

§ 8

 

1.      Szkoła podstawowa i przedszkole umożliwiają pobieranie nauki dzieciom i młodzieży  niepełnosprawnej i zagrożonej niedostosowaniem społecznym poprzez:

1)      możliwość tworzenia klas (oddziałów) integracyjnych,

2)      organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów (wychowanków) z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do szkoły, przewlekle chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach szkolnych.

2.      Dyrektor Zespołu, za zgodą organu prowadzącego, może zorganizować chorym uczniom nauczanie indywidualne oraz zajęcia wychowawczo - rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.

 

§ 9

 

1.      Szkoła podstawowa i przedszkole organizują naukę religii na życzenie rodziców.

2.      Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe na życzenie i za zgodą rodziców.

3.      Warunki i sposób wykonywania zadań, o których mowa w § 9 pkt 1, 2, określane są w oparciu o odrębne przepisy.

 

 

§ 10

 

1.      Zespół wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

2.      W zakresie działalności wychowawczej Zespół w szczególności:

1)      kształtuje środowisko wychowawcze uczniów i wychowanków,

2)      rozwija otwartość uczniów i wychowanków na siebie i otoczenie,

3)      upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucie sprawiedliwości,

4)      kształtuje postawy patriotyczne,

5)      sprzyja zachowaniom proekologicznym,

6)      umożliwia uczniom i wychowankom podtrzymanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej,

7)      wdraża do dyscypliny i punktualności.

3.      Szczegółowe zadania wychowawcze szkoły podstawowej określa program wychowawczy szkoły uchwalony przez radę pedagogiczną w porozumieniu z radą rodziców.

4.      Roczne plany przedszkola podlegają zaakceptowaniu przez dyrektora Zespołu i rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

§ 11

 

1.      Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”, a w przedszkolu jednemu lub dwóm nauczycielom, w zależności od czasu pracy oddziału.

2.      W miarę możliwości organizacyjnych, dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca winien prowadzić swój oddział przez cały tok (cykl) nauczania.

3.      Wniosek o zmianę wychowawcy mogą złożyć rodzice uczniów danej klasy.

4.      Wniosek powinien być kierowany do dyrektora Zespołu na piśmie i podpisany przez ponad połowę rodziców uczniów danej klasy.

5.      Dyrektor Zespołu rozpatruje wniosek w ciągu 14 dni.

6.      Decyzja o zmianie lub pozostawieniu dotychczasowego wychowawcy jest ostateczna.

 

§ 12

 

1.      Zespół sprawuje opiekę nad uczniami i wychowankami odpowiednio do ich potrzeb oraz oczekiwań.

2.      Wykonywanie zadań opiekuńczych polega na:

1)      ścisłym respektowaniu w Zespole przepisów bezpieczeństwa i higieny,

2)      sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad potrzebującymi uczniami
i wychowankami,

3.      Opiekę nad uczniami i wychowankami w drodze z domu do placówki i z placówki do domu sprawują rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nie upoważnione.

4.      Szkoła i przedszkole przejmują odpowiedzialność za dziecko z chwilą wejścia do budynku do czasu zakończenia zajęć przez uczniów w szkole podstawowej lub do momentu odbioru wychowanków przez osoby upoważnione z przedszkola.

5.      Dyrektor Zespołu powierza opiekę nad uczniami i wychowankami przebywającymi w szkole:

1)      na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych - nauczycielowi zgodnie z jego przydziałem czynności lub nauczycielowi zastępującemu,

2)      na przerwach międzylekcyjnych i przed lekcjami - nauczycielom pełniącym dyżury.

6.      Plan dyżurów ustala powołany zespół nauczycieli a zatwierdza dyrektor Zespołu.

7.      Zasady pełnienia dyżurów, o których mowa w §12 w punkcie 5.2 określa regulamin dyżurów nauczycielskich.

§ 13

 

1.      Szkoła może organizować różne formy wypoczynku: wycieczki, rajdy, zielone szkoły, półkolonie, kolonie, obozy, wczasy.

2.      Szkoła podstawowa i przedszkole sprawują opiekę nad uczniami i wychowankami podczas zajęć poza terenem szkoły w czasie wycieczek organizowanych przez nauczycieli Zespołu.

3.      Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo – turystyczne, powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów.

4.      Przy zorganizowanym wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów.

5.      Szczegółowe zasady organizowania wycieczek szkolnych określają odrębne przepisy prawa oraz regulamin wycieczek szkolnych.

 

§ 14

 

1.      Uczniom i wychowankom będącym w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych Zespół, w miarę możliwości i posiadanych środków, może zapewnić:

1)      bezpłatne podręczniki,

2)      doraźną pomoc finansową,

3)      doraźną pomoc rzeczową (zbiórki odzieży używanej).

 

2.      Decyzję o przyznaniu pomocy materialnej dla uczniów, o których mowa w ust. 1 podejmuje dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

ORGANY ZESPOŁU

 

 

§ 15

Organami zespołu są:

1.      Dyrektor Zespołu,

2.      Rada Pedagogiczna,

3.      Rada Rodziców,

4.      Rada Zespołu – o ile została utworzona,

5.      Samorząd Uczniowski.

 

§ 16

 

1.      Do obowiązków dyrektora Zespołu należy:

1)      w zakresie spraw organizacyjnych:

a)      przygotowanie projektów programów rozwoju Zespołu,

b)      opracowanie arkusza organizacyjnego Zespołu,

c)      ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,

2)      w zakresie spraw związanych z działalnością Zespołu:

a)      przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

b)      podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przedszkola, przenoszenia ich do innych klas i oddziałów,

c)      występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

d)       pełnienie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

e)      organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej,

f)        realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli, ich awansem zawodowym oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, które są szczegółowo określone w odrębnych przepisach prawa oświatowego,

3)      w zakresie spraw porządkowych, bhp:

a)      zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, nauki,

b)      egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałość o czystość i estetykę Zespołu,

4)      w zakresie spraw finansowych:

a)      opracowanie planu finansowego Zespołu,

b)      przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania radzie pedagogicznej,

c)      realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej Zespołu,

5)      w zakresie spraw gospodarczych i administracyjnych:

a)      sprawowanie nadzoru nad działalnością gospodarczo – administracyjną Zespołu,

b)      organizowanie wyposażenia szkoły i przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

c)      organizowanie i nadzorowanie kancelarii Zespołu,

d)      nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli,

e)      organizowanie przeglądu technicznego budynku i terenu zespołu oraz prac konserwacyjno – remontowych,

f)        organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.

2.      Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole i przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły i przedszkola,

2)      wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Zespołu,

3)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar regulaminowych nauczycielom i innym pracownikom,

4)      występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,

5)      określenia zakresu odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Zespołu, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

3.      Dyrektor współdziała z organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.

4.      Dyrektor administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

5.      Dyrektor reprezentuje Zespół na zewnątrz.

6.      Dyrektor Zespołu jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określa regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu.

7.      Dyrektor Zespołu odpowiedzialny jest w szczególności za:

1)      dydaktyczny i wychowawczy poziom Zespołu,

2)      zgodność funkcjonowania Zespołu z przepisami prawa oświatowego i statutem,

3)      bezpieczeństwo osób znajdujących się w szkole i przedszkolu podczas zajęć,

4)      celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność Zespołu,

5)      prowadzenie dokumentacji pracowniczej, przebiegu nauczania oraz działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z odrębnymi przepisami,

6)      realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętymi w ramach jej kompetencji oraz zarządzeniami organu nadzorującego i organu prowadzącego Zespół,

7)      tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków,

8)      zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych,

9)      bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania

10)  realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

8.      W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor lub inny nauczyciel na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez dyrektora Zespołu.

 

 

§ 17

 

1.      W Zespole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem zespołu w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole i przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu.

4.      Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin przez nią ustalony, normujący w szczególności:

1)      sposób przygotowania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań,

2)      wewnętrzną organizację,

3)      zasady dopuszczania do udziału w obradach osób nie będących członkami tego organu.

5.      Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy placówki, programów rozwoju, programów nauczania i listy podręczników, szkolnego zestawu programów, programu profilaktyki i programu wychowawczego.

2)      zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, przedszkolu, 

4)      po zasięgnięciu opinii rady rodziców, podejmuje uchwałę, w której ustala zestaw programów wychowania przedszkolnego i szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,

5)      zatwierdzenie składu pocztu sztandarowego Zespołu,

6)      przygotowanie projektu statutu albo jego zmian,

7)      uchwalenie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności

8)       ustalanie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.

6.      Rada Pedagogiczna ma prawo do:

1)      opiniowania:

a)      arkusza organizacyjnego Zespołu,

b)      tygodniowego rozkładu zajęć,

c)      projektu planu finansowego Zespołu,

d)      wniosków dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

e)      kandydatów na stanowisko dyrektora w trybie art. 36 a, ust. 4 ustawy o systemie oświaty,

f)        kandydatów na stanowisko wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o systemie oświaty,

2)      występowanie:

a)      do organu prowadzącego z umotywowanym wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora,

b)      do dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej

c)      z wnioskami w sprawach organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych do których zalicza się: zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania oraz zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

7.      Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora Zespołu do skreślenia dziecka w przedszkolu z listy przyjętych w sytuacji, gdy rodzice nie wnoszą terminowo opłat za przedszkole.

8.      Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej o wydanie opinii w innej sprawie.

9.      Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania rady zespołu – w przypadku, gdy nie została taka rada powołana.

10.  Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Tajność głosowania może uchwalić rada zwykłą większością głosów.

11.  Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

 

§ 18

 

1.      W Zespole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem”.

2.      Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3.      Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym i bezpośrednim..

4.      Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

5.      Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.

6.      Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny, postępów w nauce i zachowaniu,

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwej proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)      prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem Zespołu,

6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

7)      prawo do wyrażania opinii o nauczycielu w trakcie dokonywania oceny jego pracy.

 

 

§ 19

 

W Zespole działa Rada Rodziców, będąca reprezentacją ogółu rodziców uczniów
i wychowanków przedszkola.

W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

W wyborach o których mowa w ust. 2 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Regulamin nie może być sprzeczny z prawem ani ze statutem Zespołu.

Zebrania rady są protokołowane.

W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor Zespołu.

Rada Rodziców:

1)      pobudza i organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Zespołu,

2)      wspiera działalność statutową Zespołu, gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.

3)      opiniuje dokumenty związane z kształceniem, wychowaniem i opieką, jeżeli tego wymaga prawo.

Do uprawnień Rady Rodziców należy:

1)      występowanie do dyrektora i innych organów Zespołu, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu;

2)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i przedszkola oraz programu profilaktyki; jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu  wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły
w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną;

3)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;

4)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

Rada Rodziców może używać nazwy: Rada Rodziców ZPO nr 1.

 

 

§ 20

 

1.      Zasady współdziałania organów Zespołu:

1)      wszystkie organy Zespołu współpracują ze sobą w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich możliwości i kompetencji,

2)      rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie organom Zespołu poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski,

3)      Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi Zespołu, radzie Zespołu i radzie pedagogicznej w formie ustnej lub pisemnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów,

4)      wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów,

5)      wszystkie organy Zespołu zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

 

 

§ 21

 

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w Zespole:

1.      Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem:

1)      w sprawach konfliktowych orzekają w pierwszej instancji:

a)      wychowawca klasy – dla nauczycieli uczących w danej klasie,

b)      dyrektor Zespołu – dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w Zespole.

2)      od orzeczenia dyrektora Zespołu jedna ze stron może wnieść odwołanie do organu prowadzącego,

3)      odwołanie nie może być wniesione po upływie dwóch tygodni od daty wydania orzeczenia.

2.      Konflikty między nauczycielami:

1)      postępowanie prowadzi dyrektor Zespołu,

2)      w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu na wniosek dyrektora Zespołu postępowanie wszczyna rada Zespołu nie później niż po upływie 14 dni,

3)      od decyzji Rady Zespołu może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego Zespół ,

4)      konflikt pomiędzy dyrektorem Zespołu a nauczycielami rozpatruje w pierwszej kolejności Rada Zespołu, a następnie na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący Zespół.

3.      Konflikt pomiędzy rodzicami a innymi organami Zespołu:

1)      postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor Zespołu a następnie rada Zespołu.

2)      W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego Zespół.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

ORGANIZACJA ZESPOŁU

 

§ 22

 

1.      Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

2.      Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 

§ 23

 

1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora, w terminie do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie ramowego planu nauczania. Arkusz organizacyjny Zespołu zatwierdza organ prowadzący.

2.      W arkuszu organizacyjnym Zespołu zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły i przedszkola, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych oraz liczbę godzin zajęć nadobowiązkowych, i innych zajęć dodatkowych finansowanych przez organ prowadzący Zespół.

 

§ 24

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły podstawowej jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego lub opracowanym przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział. Liczba dzieci w oddziale przedszkola nie może przekraczać 25.

3.      Zajęcia edukacyjne w klasach I-III Szkoły są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej

niż 25 uczniów:

a)      jeżeli po przyjęciu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, liczba uczniów przekracza 25, dyrektor po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział,

b)      dyrektor może odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad 25 na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego,

c)      liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów,

d)      jeżeli liczba uczniów w oddziale zostanie zwiększona zgodnie z pkt 3b i 3c w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale,

e)      oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z pkt 3b i 3c może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

4.       W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego Szkołę liczba uczniów w

oddziale może być niższa.

 

 

§ 25

 

1.      Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych szkoły określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Zespołu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2.      Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Zespołu na wniosek wychowawcy przedszkola z zachowaniem zasad ochrony zdrowia i higieny, oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów), nie naruszający obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności ramowego statutu publicznego przedszkola.

3.      Dzienny czas pracy przedszkola, godziny otwarcia i zamknięcia przedszkola ustala się wspólnie z rodzicami ( prawnymi opiekunami) dzieci.

4.      Wysokość opłat ze świadczenia udzielane przez przedszkole ustala organ prowadzący uwzględniając art. 6 pkt 1 ustawy o systemie oświaty.

 

§ 26

 

1.      Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1)     obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;

2)     dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a)      zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,

b)      zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3)     zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4)     zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5)     zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

1a.  Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia nauki religii, zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii.

1 b. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor za zgodą organu      prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

2.      Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 1a zajęcia edukacyjne.

3.      Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 4, 5 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

4.      Godzina lekcyjna w szkole podstawowej trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

5.      Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć.

6.      Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Czas trwania zajęć w przedszkolu prowadzonych dodatkowo w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić dla dzieci 5 –6 letnich ok. 30 minut, a dla dzieci 3-4 letnich około 15 minut.

 

 

§ 27

 

1.      Niektóre zajęcia nadobowiązkowe, wycieczki, wyjazdy i rajdy oraz koła zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych,

2.       Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane w ramach posiadanych przez Zespół środków finansowych.

 

§ 28

 

Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem Zespołu lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

 

§ 29

 

1.      Zespół w miarę możliwości zapewnia uczniom korzystanie ze zorganizowanego dożywiania.

2.      Zasady odpłatności za korzystanie z usług przedszkola określone są w uchwale Rady Miasta Kraśnik.

3.      Zasady odpłatności za dożywianie uczniów szkoły ustala dyrektor Zespołu w porozumieniu z rodzicami dzieci i ajentem prowadzącym stołówkę.

 

§ 30

 

1.      Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole podstawowej ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, Zespół organizuje świetlicę.

2.      Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas I – IV, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców lub dojazd do szkoły muszą przebywać dłużej w szkole, a także inni uczniowie za zgodą wychowawców świetlicy.

3.      Rodzice pisemnie zgłaszają chęć skierowania dziecka do świetlicy szkolnej z dokładnym zaznaczeniem terminu ich pobytu w szkole.

4.      Świetlica jest czynna zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Zespołu.

5.      Formy pracy świetlicy:

1)      zajęcia żywego słowa,

2)      słuchanie audycji radiowych i telewizyjnych, wykorzystanie nagrań,

3)      zajęcia techniczne i plastyczne,

4)      zajęcia umuzykalniające,

5)      ćwiczenia i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki,

6)      gry i zabawy,

7)      zajęcia dydaktyczne z uczniem mającym trudności, pomoc w odrabianiu prac domowych,

6.      W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

7.      Zajęcia w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy.

8.      Świetlica prowadzi następującą dokumentację:

1)      roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej,

2)      plan pracy poszczególnych grup,

3)      tygodniowy rozkład zajęć,

4)      dziennik zajęć,

5)      karty zgłoszeń dzieci do świetlicy,

9.      Każdy uczeń korzystający ze świetlicy ma obowiązek dostosować się do regulaminu świetlicy.

 

§ 31

 

1.      Zespół organizuje bibliotekę, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów i wychowanków, zadań dydaktycznych i wychowawczych placówki, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2.      Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły i przedszkola, rodzice, a także inne osoby za zgodą dyrektora Zespołu.

3.      Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

4.      Zasady korzystania z biblioteki szkolnej zawarte są w regulaminie biblioteki.

5.      Wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej zobowiązane są do przestrzegania jej regulaminu.

6.      Biblioteka szkolna:

1)      służy  realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły,

2)      rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne u uczniów, kształtuje ich kulturę,

3)      przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek,

4)      stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w szkole,

5)      jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęcia z uczniami,

6)      wspiera działalność opiekuńczo – wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, mającym trudności),

7)      zaspokaja potrzeby kulturalno – rekreacyjne uczniów,

8)      wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,

9)      współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.

7.      Obowiązki nauczyciela bibliotekarza obejmują:

1)      pracę pedagogiczną z czytelnikiem poprzez:

a)      udostępnianie zbiorów,

b)      udzielanie informacji,

c)      rozmowy z czytelnikami,

d)      inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,

e)      informowanie o stanie czytelnictwa,

f)        wizualną propagandę książek,

g)      prowadzenie zajęć w ramach ścieżki czytelniczej i medialnej przy współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów,

2)      prace organizacyjno – techniczne:

a)      gromadzenie, ewidencję i opracowanie zbiorów,

b)      selekcję i konserwację zbiorów,

c)      prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki, teczki tematyczne),

d)      organizację udostępniania zbiorów,

e)      planowanie, sprawozdawczość,

f)        prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,

3)      współpracę z wychowawcami klas i innymi nauczycielami,

4)      współpracę z rodzicami i instytucjami oświatowo – wychowawczymi,

5)      organizowanie lub współudział w organizowaniu imprez kulturalnych organizowanych przez Zespół,

6)      inne prace dydaktyczno – opiekuńcze zlecone przez dyrektora Zespołu.

8.      Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć lekcyjnych.

9.      Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor Zespołu, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

10.  Biblioteka gromadzi zbiory:

1)      struktura zbiorów zależy od poziomu organizacyjnego, profilu szkoły, zainteresowań czytelników, dostępności do zbiorów bibliotek,

2)      rodzaje zbiorów:

a)      wydawnictwa informacyjne i albumowe,

b)      programy i podręczniki szkolne,

c)      lektury do języka polskiego i innych przedmiotów,

d)      wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej,

e)      wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli,

f)        czasopisma dla dzieci i młodzieży, pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, popularnonaukowe, społeczno – kulturalne, gazety,

g)      materiały regionalne.

11.  Pracownicy:

1)      w bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2)      zadania poszczególnych nauczycieli bibliotekarzy określone są w zakresach ich obowiązków.

12.  Finansowanie wydatków:

1)      podstawowym źródłem finansowania biblioteki jest budżet Zespołu,

2)      planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego szkoły, którą opiniuje rada pedagogiczna, a następnie rada rodziców,

3)      biblioteka może otrzymać dotację na swą działalność od rady rodziców lub z innych źródeł.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

 

§ 32

 

1.      W szkole i przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi nie będących nauczycielami.

2.      Liczba etatów pracowników obsługi określona jest w projekcie organizacji Zespołu.

3.      Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy.

 

§ 33

 

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.      Nauczyciel w szczególności:

1)      realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych klasach, oddziałach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i planach pracy szkoły, przedszkola,

2)      wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje o jego modernizację do dyrektora Zespołu,

3)      wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,

4)      udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów (wychowanków),

5)      bezstronnie i obiektywnie ocenia i traktuje wszystkich uczniów (wychowanków),

6)      informuje rodziców uczniów (wychowanków), radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów (wychowanków),

7)      doskonali swoje umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej,

8)      prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki.

3.      Nauczyciel ma prawo do:

1)      decydowania w sprawie wyboru programu nauczania, doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,

2)      decydowania o treści programu koła zainteresowań lub zespołu przedmiotowego,

3)      decydowania o bieżącej, śródrocznej i końcoworocznej ocenie postępów swoich uczniów,

4)      wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla swoich uczniów.

4.      Nauczyciel odpowiada za :

1)      poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych nauczanego przedmiotu,

2)      stan warsztatu pracy, przydzielonego mu sprzętu, urządzeń oraz środków dydaktycznych,

3)      tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych i w czasie pełnionych dyżurów,

4)      nieprzestrzeganie procedury postępowania przy zaistnieniu wypadku ucznia lub wybuchu pożaru,

5)      zniszczenie lub utratę składników majątku i wyposażenia szkoły, przedszkola, przydzielonych mu przez dyrektora Zespołu, a wynikających z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

5.  W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w Zespole:

1)  nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje
lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa,
2)  nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie Zespołu,
w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych,
3)  upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora,
4)  nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły
o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

6.      W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa dzieci i dorosłych przebywających w Zespole budynek i teren placówki jest objęty nadzorem kamer wizyjnych.

 

§ 34

 

1. W Zespole Placówek Oświatowych nr 1 działają zespoły nauczycielskie.

2. Rodzaje zespołów nauczycielskich:

a)           zespoły przedmiotowe – tworzone są spośród nauczycieli tego samego przedmiotu (tych samych zajęć), przedmiotów pokrewnych, są to:

-        zespół nauczycieli przedszkola,

-        kształcenia zintegrowanego,

-        humanistyczny,

-        matematyczno-przyrodniczy,

-        wychowania fizycznego.

b)           zespół wychowawczy,

c)           zespół nauczycieli uczących w danym oddziale,

d)           inne – powoływane w miarę potrzeb.

 

3.      Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora, na wniosek zespołu przewodniczący zespołu.

4.      Przewodniczący zespołu odpowiedzialny jest za opracowanie planu pracy zespołu oraz jego systematyczną działalność.

9.      Zespoły dwukrotnie w ciągu roku przedstawiają Radzie Pedagogicznej sprawozdanie ze swej działalności.

10.  Zadania zespołów przedmiotowych:

1)     Diagnoza edukacyjna na wejściu – określenie potrzeb i możliwości każdego ucznia z uwzględnieniem wyników poprzedniego etapu edukacyjnego;

2)     Opracowanie i modyfikowanie planów dydaktycznych;

3)     Modyfikowanie programów zgodnie z wynikami diagnozy dydaktycznej lub tworzenie programów własnych. Opiniowanie przygotowanych w szkole programów nauczania, modyfikacji programowych oraz indywidualnych programów dla ucznia;

4)     Analizowanie wyników nauczania danego przedmiotu w szkole (na podstawie danych statystycznych przygotowanych do klasyfikacji);

5)     Przygotowanie i prowadzenie wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania, analiza wyników, monitorowanie wniosków, analiza efektywności wniosków;

6)     Organizowanie sprawdzianów próbnych, analiza tych sprawdzianów. Analiza sprawdzianów zewnętrznych, przekazanie wyników uczniom i rodzicom, monitorowanie wniosków, analiza efektywności wniosków.

7)     Przygotowanie szkolnych konkursów, turniejów, olimpiad. Przygotowywanie uczniów do konkursów i sprawdzianów zewnętrznych;

8)     Wsparcie ucznia z problemami dydaktycznymi;

9)     Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (np. projekty unijne);

10) Prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli wewnątrz zespołu i samokształcenie;

11) Monitorowanie realizacji podstawy programowej z uwzględnieniem warunków realizacji podstawy;

12) Zbieranie informacji o sukcesach uczniów;

13) Poznawanie wyników badań zewnętrznych i uwzględnianie w organizacji procesów edukacyjnych analiz z badań zewnętrznych.

7.      Zadania zespołu wychowawczego:

1)      Przygotowanie i organizacja diagnozy wychowawczej na poziomie szkoły oraz analiza wyników tej diagnozy.

2)      Wypracowywanie szkolnych strategii wsparcia dla ucznia ze specyficznymi problemami.

3)      Analiza skuteczności podejmowanych działań wychowawczych w stosunku do uczniów z różnorodnymi potrzebami i problemami.

4)      Uzgodnienie jednolitych procedur postępowania w sytuacjach trudnych, kryzysowych na terenie szkoły (systematyczne rozwiązywanie problemów).

5)      Uzgodnienie i przygotowanie jednolitych sposobów dokumentowania w obszarze wychowanie i opieka.

6)      Monitorowanie realizacji zadań Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu profilaktyki przez wychowawców.

7)      Ewaluacja i modyfikowanie Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki.

8)      Prowadzenie doskonalenia zawodowego wewnątrz zespołu w zakresie umiejętności wychowawczych.

8.      Zadania zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale:

a)       diagnozowanie zespołów klasowych pod względem potrzeb, zainteresowań, możliwości edukacyjnych,

b)       rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych danego zespołu klasowego,

c)       ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wobec grupy,

d)       wnioskowanie o przyznanie uczniowi nagrody lub kary,

e)       ustalenie zasad pracy z dziećmi uzdolnionymi oraz z opiniami i orzeczeniami  poradni psychologiczno pedagogicznej.

 

 

§ 35

 

1.      Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym zespołem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.      Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

4.      Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się, wychowania oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

5.      Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4:

1)      otacza opieką indywidualną każdego wychowanka,

2)      planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami :

różne formy życia zespołowego, rozwijającego jednostki i integrujące zespół uczniowski,

ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3)      współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 

4)      utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

a)      poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

b)      współdziałania z rodzicami, tzn. wspomagania ich w procesie wychowania dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

c)      włączania ich w sprawy życia klasy, szkoły, przedszkola i  całego Zespołu,

5)      współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów (wychowanków).

6.      Wychowawca realizuje program wychowawczy według planu wychowawcy klasowego, rocznych i miesięcznych planów pracy przedszkola i tematyki godzin wychowawczych uzgodnionych z rodzicami.

7.      Wychowawca klasy (oddziału) organizuje zebrania z rodzicami co najmniej 2 razy w roku, a w miarę potrzeb częściej, utrzymuje także indywidualne kontakty z rodzicami uczniów.

8.      Wychowawca klasy (oddziału) planuje i organizuje proces wychowania w szkole, przedszkolu, a w szczególności:

tworzy warunki do rozwoju uczniów, wychowanków, przygotowania do życia w zespole, rodzinie i społeczeństwie,

rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami a społecznością szkolną.

9.      Wychowawca klasy współdziała z innymi instytucjami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców.

10.  Wychowawca  prowadzi dokumentację klasy.

11.  Wychowawca klasy współdecyduje z samorządem klasy, rodzicami uczniów, wychowanków o programie i planie działań wychowawczych.

12.  Wychowawca uzyskuje pomoc merytoryczną i psychologiczno – pedagogiczną od dyrektora Zespołu i instytucji wspomagających Zespół.

 

§ 36

 

1.      W placówce utworzone jest stanowisko wicedyrektora.

2.      Na stanowisko wicedyrektora powołuje dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

3.      Zakres obowiązków wicedyrektora:

Do zadań wicedyrektora należy w szczególności:

1)     sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;

2)     prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych;

3)     prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;

4)     wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;

5)     przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli;

6)     opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po wszelkich zmianach organizacyjnych;

7)     nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;

8)     wstępna kontrola dokumentacji wycieczek;

9)     opracowywanie planu imprez szkolnych;

10) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;

11) kontrolowanie realizacji indywidualnego nauczania;

12) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;

13) rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora placówki;

14) współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;

15) kontrolowanie pracy pracowników obsługi;

16) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;

17) przestrzeganie wszelkich regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu Pracy, przepisów w zakresie bhp i p/poż.

18) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora placówki;

19) zastępowanie dyrektora placówki podczas jego nieobecności w zakresie delegowanych uprawnień.

§ 37

 

1.      Opiekę pedagogiczną i psychologiczną nad uczniami sprawuje pedagog szkolny.

2.      Do obowiązków pedagoga należy w szczególności:

1)      sprawowanie indywidualnej opieki pedagogicznej,

2)      koordynacja udzielanej pomocy materialnej,

3)      nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów,

4)      współudział w opracowaniu programów: wychowawczego i profilaktyki,

5)      prowadzenie profilaktyki wychowawczej,

6)      rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów,

7)      okresowa analiza sytuacji wychowawczej w szkole,

8)      rozpoznawanie przyczyn złego zachowania oraz udzielanie pomocy wychowawcom i rodzicom w pracy z uczniem trudnym,

9)      ścisła współpraca z rodzicami ucznia oraz jego wychowawcą w zakresie wychowania,

10)  organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie,

11)  współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo – wychowawczymi, poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi instytucjami pracującymi dla dobra dzieci.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

UCZNIOWIE ZESPOŁU

PRZYJMOWANIE DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY

 

§ 38

 

1.      Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

2.      Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

3.      Bez zmian

4.      Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek, o którym mowa, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

5.      Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do przedszkola określa „Regulamin rekrutacji do przedszkola” z  uwzględnieniem  odrębnych przepisów ustawy o systemie oświaty.

6.      Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

 

§ 39

 

1.      Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

2.      Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

3.      Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 2, urodzone w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia, jeżeli dziecko:

1)   korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć nauką w szkole podstawowej, albo

2)   posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno­pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno­pedagogiczną.

4.      Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 2, urodzone w okresie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia, jeżeli dziecko posiada opinię  o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno­pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno­pedagogiczną.

5.      Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku, o którym mowa w §38 ust. 4.

6.      Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, o jeden rok szkolny. Wniosek, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

7.      W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, w danym roku szkolnym. Wniosek, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno­pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno­pedagogiczną.

8.      Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku umożliwiającym dzieciom i  młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 

 

§ 40

1.      Do szkoły przyjmuje się:

1)     z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodzica lub prawnego opiekuna złożonego od 1 marca do dnia 31 marca;

2)     na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego

2.      Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno–pedagogicznej dyrektor może:

1)      zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego;

2)      odroczyć lub przyśpieszyć realizację obowiązku szkolnego.

3.      Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły określa „Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej” z  uwzględnieniem  odrębnych przepisów ustawy o systemie oświaty.

4.       Dyrektor ustalając składy zespołów uczniów klas pierwszych uwzględnia:

1)      liczbę uczniów w zespołach

2)      proporcjonalną liczbę dziewcząt i chłopców w danym zespole

3)      możliwości rozwoju psychofizycznego i edukacyjnego dzieci, wynikające z karty dziecka sześcioletniego, wypełnionej w przedszkolu.

5.      W ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień rozpoczęcia roku szkolnego zostaną wywieszone listy przydziału dzieci do poszczególnych klas pierwszych.

 

§41 uchylony

 

§42

 

1.      Zajęcia edukacyjne w klasach I – III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

2.      W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I – III ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor po poinformowaniu Rady Rodziców, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad 25.

3.      Dyrektor może odstąpić od podziału klasy, zwiększając liczbę uczniów w oddziale na wniosek Rady Rodziców oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

4.      Liczba uczniów w klasach I – III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

5.      Jeżeli liczba uczniów zostanie zwiększona zgodnie z ust.3 i 4 w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

6.      Oddział, w kto rym zwiększono liczbę uczniów może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

 

 

§ 43

 

Uczeń ma prawo:

1)      do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)      do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, przedszkolu, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej przez ochronę i poszanowanie jego godności,

3)      do korzystania z pomocy doraźnej, stypendialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4)      do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

5)      do swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6)      do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7)      do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8)      do pomocy w przypadku trudności w nauce,

9)      do korzystania z pomocy i poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,

10) do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, podczas zajęć pozalekcyjnych wyłącznie pod opieką nauczyciela,

11) do wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

12) do biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do organizacji szkolnych,

13) do zapoznania się z terminami sprawdzianów wiadomości,

14) do zapoznania się wraz z uzasadnieniem z każdą oceną wystawianą przez nauczyciela.

2.      W przypadku naruszenia praw ucznia rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo złożyć pisemną skargę do dyrektora zespołu w terminie do 7 dni od zaistniałej sytuacji.

2.1.      Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw ucznia.

2.2.      Dyrektor zespołu rozpatruje zasadność skargi i w ciągu 14 dni przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

2.3.      O podjętych decyzjach dyrektor powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej, informując jednocześnie o dalszych procedurach odwoławczych - w zależności od rodzaju skargi do organu prowadzącego szkołę lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – kuratorium oświaty.

 

§ 44

 

1.      Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie, a w szczególności:

1)      systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

2)      rzetelnie pracować nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności,

3)      przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

4)      dbać o własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój intelektualny,

5)      dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

6)      dbać o ład i estetykę swojego miejsca pracy, porządek w klasie, na korytarzu i terenie szkoły,

7)      zmieniać obuwie w wyznaczonym miejscu,

8)      chodzić w stroju czystym i schludnym,

9)      mieć odrobione zadania domowe, nosić przybory szkolne, a ich brak zgłaszać przed lekcją,

10)  uczniowie, którzy oczekują na zajęcia bądź na dojazd do domu, przebywają w świetlicy szkolnej,

11)  zachować ciszę na korytarzach i w otoczeniu szkoły w czasie trwania zajęć,

12) godnie zachowywać się w miejscach publicznych, dbać o dobre imię Zespołu.

13)  zawiadomić niezwłocznie wychowawcę, nauczyciela dyżurnego lub dyrektora Zespołu  o zauważonych w szkole lub jego otoczeniu przedmiotach i sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu ludzi.

14)  zgłosić natychmiast dyrektorowi wypadek zaistniały na terenie Zespołu.

15)             uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest przybyć do sali, w której odbywają się lekcje. Jeżeli spóźnienie jest znaczne, uczeń powinien udać się do świetlicy szkolnej (biblioteki, innego pomieszczenia na terenie szkoły w którym przebywać będzie pod nadzorem nauczyciela albo innego pracownika szkoły) a następnie w czasie przerwy dołączyć do swojej klasy. 

16)             systematycznie przygotowywać się zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu.

17)             usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych.

Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na lekcjach:

a)      Nauczyciel na każdej lekcji  ma obowiązek sprawdzić obecność i odnotować w dzienniku nieobecność ucznia.

b)      W przypadku nieobecności spowodowanej uczestnictwem ucznia w zawodach sportowych lub konkursach przedmiotowych należy w każdej rubryce wpisać:  Z – zawody, K – konkurs, W – wycieczka.

c)      Uczeń ma obowiązek przedstawić wychowawcy lub innemu nauczycielowi usprawiedliwienie za czas nieobecności natychmiast po powrocie do szkoły, ale nie później niż w ciągu tygodnia od momentu ustania absencji. Po upływie tygodnia nieobecność nie może być usprawiedliwiona.

d)      Usprawiedliwienie nieobecności ucznia musi mieć formę pisemną. Dopuszcza się również usprawiedliwienie ustne, ale tylko w przypadku osobistego kontaktu rodzica z wychowawcą lub innym nauczycielem.

e)      Wychowawca lub inny nauczyciel po otrzymaniu usprawiedliwienia od ucznia lub jego rodzica ma obowiązek dokonać odpowiedniej adnotacji w dzienniku lekcyjnym.

f)        Rodzic ma obowiązek powiadomić wychowawcę o przewidywanej nieobecności dziecka lub niezwłocznie po jej zaistnieniu. W przypadku braku informacji od rodzica wychowawca jak najszybciej ustala przyczynę absencji ucznia, a w razie podejrzenia o wagary podejmuje stosowne kroki i powiadamia o tym pedagoga szkolnego.

18)             nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. Istnieje bezwzględny zakaz używania tych urządzeń przez uczniów w czasie zajęć edukacyjnych. Nagrywanie i fotografowanie na terenie Zespołu jest uczniom zabronione. Nauczyciel nie może odbierać uczniowi posiadanego telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel może zobowiązać uczniów do wyłączenia posiadanych przez nich telefonów.

19)             nie stosować żadnych  działań  agresywnych  skierowanych  przeciwko komukolwiek.  W Zespole i poza nim zabrania się uczniom i wychowankom używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

 

ROZDZIAŁ IX

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

§ 45

1.   Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

2.   Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w odrębnych przepisach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z  realizowanych w szkole programów nauczania.

3.   Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

4.   Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)  informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)  udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

§ 46

 

1.      Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)    ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)    ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w niniejszym dokumencie;

4)    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)    ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w niniejszym dokumencie;

6)    ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)    ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o  postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

2.        Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

  

§ 47

 

Nauczyciel zobowiązany jest do oceniania wiedzy i umiejętności ucznia uwzględniając wymagania programowe.

Wszyscy nauczyciele w terminie do końca sierpnia opracowują dla każdego oddziału wymagania edukacyjne na dany rok szkolny.

3.   Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4.      Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5.      Przekazane informacje nauczyciele dokumentują wpisem w dzienniku lekcyjnym - nauczyciele poszczególnych przedmiotów w temacie lekcji, wychowawca klasy na stronie kontaktów z rodzicami oraz w protokole z zebrania z rodzicami.

 

§ 48

 

1.       Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i       edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)      posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2)      posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3)      posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującej na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4)      nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

5)      posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

1.      Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2.      Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3.      Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 49

 

1.    Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2.    Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

3.    Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

4.    Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom).

5.    Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Sposób udostępniania dokumentacji określa statut placówki.

§ 50

 

Sposób uzasadniania ocen:

1.    Nauczyciel ustnie na zajęciach lekcyjnych uzasadnia uczniowi ustalone oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe.

2.    Dodatkowo na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel jest zobowiązany ustnie uzasadnić oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe w terminach ustalonych z uczniem lub rodzicem (prawnym opiekunem).

3.    Uzasadnienie oceny bieżącej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych  i znanych uczniowi kryteriów wobec jego pracy, wypowiedzi lub innej aktywności oraz wskazanie:

a)      co uczeń zrobił dobrze,

b)     co uczeń ma poprawić,

c)      w jaki sposób uczeń ma poprawić ocenę,

d)     jak ma pracować dalej, czyli sformułowanie wskazówek do dalszego rozwoju.

4.    Uzasadnienie oceny śródrocznej, rocznej i końcowej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i znanych uczniowi wymagań na poszczególne oceny oraz wskazanie:

a)      jakie wymagania podstawy programowej uczeń opanował,

b)     jakie wymagania podstawy programowej musi jeszcze opanować.

5.    Jeśli uczeń lub rodzic uzna uzasadnienie za niewystarczające, może złożyć pisemny wniosek do dyrektora placówki o sporządzenie uzasadnienia oceny na piśmie. Nauczyciel sporządza uzasadnienie w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Pisemne uzasadnienie oceny obejmuje wskazania wymienione w ust. 3 lub 4. Pisemne uzasadnienie nauczyciel przedmiotu składa w sekretariacie placówki. Dyrektor  w ciągu 3 dni przekazuje uzasadnienie oceny wnioskodawcy.

 

§ 51

 

Sposób udostępniania sprawdzonych i ocenionych prac uczniów uczniowi i jego rodzicom:

1.    Sprawdzone i ocenione pisemne prace domowe oraz kartkówki dotyczące zagadnień omawianych podczas trzech ostatnich zajęć są oddawane uczniom do domu.

2.    Nauczyciel na zajęciach lekcyjnych udostępnia uczniowi sprawdzone i ocenione prace pisemne.

3.    Na prośbę rodziców ucznia, w ciągu całego roku szkolnego nauczyciel udostępnia prace ucznia w terminie i miejscu wspólnie ustalonym. Sprawdzone i ocenione prace ucznia są udostępniane do wglądu zawsze w czasie wywiadówek lub indywidualnych spotkań z rodzicami ucznia.

4.    Udostępnianie odbywa się w obecności nauczyciela przedmiotu. Uczeń lub rodzic ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny oraz do dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą sprawdzianu, sposobem oceniania pracy, a także do otrzymania wskazówek związanych z poprawą pracy.

5.    Sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia takich jak testy i sprawdziany dotyczące działów programowych nie można wynosić poza teren szkoły. Są one przechowywane w szkole przez nauczycieli przedmiotów przez cały rok szkolny. Po tym terminie prace są niszczone przez nauczyciela przedmiotu.

 

§ 52

 

Sposób udostępniania do wglądu uczniowi i jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia:

1.    Na pisemny wniosek rodzica ucznia dyrektor placówki udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub dokumentację dotyczącą zastrzeżeń, o których mowa w § 51 c oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia w terminie i miejscu wspólnie ustalonym.

2.    Udostępnianie odbywa się w obecności dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej. Uczeń lub rodzic ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego oraz do dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą testu wykorzystanego do egzaminów i sposobem oceniania pracy ucznia.

3.    Dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej z  zajęć edukacyjnych lub zachowania oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia nie można wynosić poza teren szkoły.

 

§ 53

 

      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych,   plastyki, muzyki i zajęć  artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, uwzględniając w pierwszej kolejności wkład pracy, postęp w zdobywanych umiejętnościach oraz zaangażowanie i aktywność ucznia, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

      Nauczyciel przedmiotu, który otrzymał informację o potrzebie dostosowania wymagań edukacyjnych, jest zobowiązany do bezzwłocznego skonstruowania ich oraz zapoznania z nimi ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

      Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

§ 54

 

      Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w niniejszym dokumencie - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

      Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego, pod koniec każdego z dwóch semestrów. Pierwszy semestr trwa do ferii zimowych,  nie dłużej jednak niż do 31 stycznia.

      Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

      Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

      Na trzy tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują ucznia oraz wpisują w dzienniku lekcyjnym przewidywane dla niego śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i przewidywaną śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

      Na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej wychowawca klasy jest obowiązany poinformować rodziców ucznia (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania, w formie pisemnej.

      Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne (śródroczne) oceny uzyskane z tych zajęć.

      Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z   obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

8.1.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść odwołanie od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

8.2. Warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

8.2.1.      Uczeń ubiegający się o ocenę wyższą od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ma możliwość podwyższenia jej, jeśli spełnia następujące warunki:

a)           ma uzupełnione na dzień składania odwołania wszystkie brakujące prace, w tym prace pisemne,

b)           wywiązał się z proponowanych wcześniej przez nauczyciela form poprawy,

c)           uczestniczył w formach pomocy proponowanych przez szkołę,

d)           posiada ponad 50% ocen cząstkowych takich jak ocena, o którą się ubiega,

e)           posiada starannie i rzetelnie prowadzony zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń (jeżeli taki jest obowiązujący) oraz przynosi je na zajęcia,

f)             jeżeli pozostałe niższe oceny cząstkowe są wynikiem nieprzygotowania ucznia do zajęć lekcyjnych, lekceważenia obowiązków, niewłaściwej postawy na lekcjach, uczeń nie może ubiegać się
o podwyższenie oceny.

8.3. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

8.3.1.      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć pisemny lub ustny wniosek odwołując się od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych do nauczyciela uczącego danego przedmiotu najpóźniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady Pedagogicznej.

8.3.2.      Po zapoznaniu się z wnioskiem ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel sprawdza, czy uczeń spełnia warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z danych zajęć edukacyjnych, o których mowa w ustępie 2.

8.3.3.      Jeśli nauczyciel stwierdzi, że uczeń nie spełnia warunków uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, udziela odpowiedzi z uzasadnieniem utrzymania dotychczasowej przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej. Rodzice zobowiązani są potwierdzić podpisem odbiór informacji dotyczącej utrzymania oceny.

8.3.4.      Jeśli nauczyciel stwierdzi, że uczeń spełnia warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, może niezwłocznie przystąpić do kontroli wiadomości i umiejętności ucznia bądź wyznaczyć termin ich sprawdzenia.

8.3.5.      Kontrola wiadomości i umiejętności musi nastąpić w takim terminie, aby przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel zdążył powiadomić wnioskującego o wyniku kontroli.

8.3.6.      Wynik sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia decyduje o podwyższeniu lub utrzymaniu przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu.

8.3.7.      O wyniku kontroli uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) zostają powiadomieni, przyjęcie
do wiadomości otrzymanej oceny rodzice potwierdzają podpisem.

8.3.8.      Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu jest ostateczna.

 

9. Warunki i tryb ustalania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zachowania.

9.1. Uczniowi i rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo do odwołania się  od przewidywanej   rocznej oceny zachowania.

9.2.   Uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść odwołanie od przewidywanej rocznej   oceny zachowania jeżeli spełniony będzie warunek:

          Uczeń nie spełnia co najwyżej dwóch kryteriów oceny, o którą się ubiega.

9.3.      Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zachowania:

9.3.1.      Odwołanie w formie ustnej lub pisemnej kieruje się do wychowawcy klasy najpóźniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

9.3.2.      Wychowawca sprawdza, czy uczeń spełnia warunek uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania, o którym mowa w ustępie 2.

9.3.3.      Jeżeli wychowawca stwierdzi, że uczeń nie spełnia warunku, o którym mowa w ust. 2, udziela odpowiedzi z uzasadnieniem utrzymania dotychczasowej oceny zachowania. Rodzice zobowiązani są potwierdzić podpisem odbiór informacji dotyczącej utrzymania oceny.

9.3.4.      Jeżeli wychowawca stwierdzi, że uczeń spełnia warunek, o którym mowa w ust. 2 powołuje komisję w składzie: wychowawca, pedagog szkolny, dwóch nauczycieli uczących odwołującego się ucznia.

9.3.5.      Ocena zostaje ponownie ustalona przez wychowawcę klasy po wysłuchaniu opinii komisji.

9.3.6.      O podjętej decyzji uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zostają powiadomieni, przyjęcie do wiadomości otrzymanej oceny zachowania rodzice potwierdzają podpisem.

9.3.7.      Ustalona ponownie ocena jest ostateczna.

9.4.      Jeżeli w okresie od przewidywania oceny do końca semestru lub roku szkolnego uczeń dopuści się rażącego naruszenia norm współżycia międzyludzkiego (kradzież, narkotyki, papierosy, wagary, przemoc wobec innych, zniszczenie mienia społecznego, itp.) wychowawca ma prawo dokonać zmiany oceny informując o tym rodziców (prawnych opiekunów).

 

§ 55

 

1.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

3.    Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na   wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

4.    Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 

§ 56

 

W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I – III uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

2.   Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalone w sposób określony w statucie szkoły. W ocenianiu bieżącym poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności ocenia się w stopniach. Przyjmuje się następujące kryteria oceny:

1)      celujący (6) – otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wybiegają ponad program danej klasy, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

2)      bardzo dobry (5) – otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania; potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; proponuje rozwiązania nietypowe,

3)      dobry (4) - otrzymuje uczeń, który posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje, wykonuje samodzielnie typowe zadania, teoretyczne i praktyczne; popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić; czyni postępy,

4)      dostateczny (3) – otrzymuje uczeń, który przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności; ma braki, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy,

5)      dopuszczający (2) – otrzymuje uczeń, który ma braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach; potrafi przy pomocy nauczyciela rozwiązywać (wykonywać) zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności; wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy; często nie kończy rozpoczętych działań,

6)      niedostateczny (1) - otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy; nie potrafi przy pomocy nauczyciela rozwiązywać (wykonywać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. Odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, niszczy prace.

 

3.   Przy ustalaniu ocen dopuszcza się stosowanie znaków plus i minus („+” „- „) (z wyłączeniem stopnia celującego i niedostatecznego).

4.   Nauczyciele klas I-III mogą również stosować inne formy ocen bieżących, np.: pochwały, gratulacje, komentarze, itp.

5.   W procesie oceniania wiedzy i umiejętności ucznia bierze się pod uwagę:

1)      indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu przerabianego materiału,

2)      stopień opanowania materiału,

3)      stopień zaangażowania ucznia i wkład pracy w procesie zdobywania wiadomości i umiejętności,

4)      umiejętność rozwiązywania problemów,

5)      postępy ucznia w rozwoju społeczno – emocjonalnym.

6.   W zakres obszaru poznawczego wchodzi:

1)      edukacja polonistyczna:

a)      technika czytania,

b)      czytanie ze zrozumieniem,

c)      wypowiedzi ustne (słownictwo, poprawność językowa),

d)      pisanie (poziom graficzny, wypowiedzi),

e)      ortografia,

f)gramatyka,

2)      edukacja przyrodnicza:

a)      znajomość otaczającego świata,

b)      stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy,

c)      aktywność w czasie zajęć,

3)      edukacja matematyczna:

a)      sprawność rachunkowa,

b)      rozwiązywanie, układania zadań tekstowych,

geometria,

wiadomości i umiejętności praktyczne.

7.   W rozwoju artystyczno – technicznym i motoryczno – zdrowotnym uczniów, bierze się pod uwagę włożony wysiłek, wynikający ze specyfiki tych zajęć, a nie ich zdolności.

 

§ 57

 

1.      Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania mogą być ocenami opisowymi, jeżeli statut szkoły tak przewiduje.

2.      W klasach IV - VI obowiązuje cyfrowy sposób zapisu oceny bieżącej, śródrocznej i rocznej, w skali od 1 do 6:

1)   ocena celująca                       6,

2)   ocena bardzo dobra               5,

3)   ocena dobra                          4,

4)   ocena dostateczna                  3,

5)   ocena dopuszczająca             2,

6)   ocena niedostateczna             1.

3.      Oceny klasyfikacyjne śródroczne wpisuje się w pełnym brzmieniu lub w skrócie. Stosuje się następujące skróty ocen:

1)      celujący           - cel,

2)      bardzo dobry   - bdb,

3)      dobry              - db,

4)      dostateczny      - dst,

5)      dopuszczający - dop,

6)      niedostateczny- ndst..

4.      Oceny klasyfikacyjne roczne i końcowe wpisuje się w pełnym brzmieniu.

5.      Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:

zakres wiadomości i umiejętności,

rozumienie materiału naukowego,

umiejętności stosowania wiedzy,

kultura przekazywania wiadomości.

6.      Kontroli i ocenie podlegają następujące elementy pracy ucznia:

1)      odpytywanie ustne,

2)      sprawdziany pisemne,

3)      prace domowe,

4)      projekty edukacyjne i prace wykonane przez uczniów,

5)      estetyka zeszytu przedmiotowego,

6)      ocena aktywności ucznia podczas zajęć,

7)      działalność pozalekcyjna ucznia.

 

§ 58

 

1.           Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się przyjmując następujące ogólne kryteria oceniania:

1)  ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a)      spełnia wymagania znacznie wykraczające poza program nauczania; treści wiadomości ma powiązane ze sobą w systematyczny układ,

b)      umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk; rozwiązuje problemy w sposób nietypowy,

c)      samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą do celów teoretycznych i praktycznych,

d)      posiada poprawny język, styl, swobodę w posługiwaniu się terminologią naukową,

e)      samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

f)        reprezentuje szkołę na zewnątrz,

g)      osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych.

2)  ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)      wyczerpująco opanował cały materiał programowy; wiadomości ma powiązane ze sobą w logiczny układ,

b)      właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez ingerencji nauczyciela,

c)      umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela,

d)      posiada poprawny język, styl, poprawnie posługuje się terminologią naukową.

3)  ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował materiał programowy; wiadomości  ma powiązane związkami logicznymi,

b)      poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi, wyjaśnia zjawiska przy inspiracji nauczyciela,

c)      stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych przy inspiracji nauczyciela,

d)      rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4)  ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową,

b)      rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne średnim stopniu trudności, często z pomocą nauczyciela.

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a)      w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki
nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu
w ciągu dalszej nauki,

b)      rozwiązuje, często z pomocą nauczyciela, zadania typowe o niewielkim stopniu trudności.

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a)      nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.

 

2.           Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków  plus i minus („+” „-”), z wyłączeniem stopni: celującego i niedostatecznego.

3.           Dopuszcza się stosowanie znaków plus i minus np. za aktywność na lekcji, prace domowe. Sposób przeliczania ilości plusów i minusów na stopnie szkolne ustalają nauczyciele uczący.

4.           Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.

5.           Za wykonanie prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej.

 

 

§ 59

 

Dopuszcza się w szkole ustalenie innych zasad oceniania uczniów w formie nowatorstwa, innowacji czy eksperymentów pedagogicznych, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i rodziców zainteresowanych uczniów. Zgodę na stosowanie innych zasad oceniania wyraża na piśmie dyrektor szkoły po otrzymaniu od nauczyciela szczegółowej, pisemnej informacji o odmiennych zasadach oceniania odrębnie dla każdej klasy.

 

 

§ 60

 

1.      Za sprawdzian pisemny (klasówkę, pracę klasową) uznaje się każdą kontrolną pisemną pracę uczniów obejmującą dowolny zakres treści przeprowadzony z całą klasą. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów do końca roku szkolnego.

2.      Jako kartkówkę ustala się krótkotrwałą, pisemną formę pracy kontrolnej (przewidzianej na najdłużej 15 minut) z zakresu ostatnich 3 lekcji, stosowaną w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów oraz mobilizowania uczniów do systematycznej nauki. Dla kartkówek nie przewiduje się poprawy oceny.

3.      Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi w klasie, jeżeli stwierdzi, że zachowanie ucznia nie gwarantuje samodzielności pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas sprawdzianu pisemnego może być podstawą ustalenia stopnia niedostatecznego.

4.      Nauczyciel jest zobowiązany do poprawienia pisemnych prac kontrolnych w terminie dwóch tygodni. Do czasu oddania poprawionego sprawdzianu nauczyciel nie powinien przeprowadzać następnego sprawdzianu pisemnego.

5.      Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na następujących zasadach:

1)      uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,

2)      rodzice mają wgląd do poprawionych prac pisemnych swoich dzieci na terenie szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym,

6.      W klasach I - III częstotliwość sprawdzianów ustala nauczyciel, dostosowując ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów. Sprawdziany są zapowiadane z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Poprawianie sprawdzianów polega na podkreśleniu na czerwono błędów i zakończone jest komentarzem nauczyciela.

7.      Sprawdziany pisemne w klasach IV - VI są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie dwa sprawdziany, w ciągu dnia - jeden. Nauczyciel planujący przeprowadzenie sprawdzianu wpisuje ołówkiem
w dzienniku lekcyjnym termin sprawdzianu z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu 2 sprawdzianów.

8.      Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganych do otrzymania określonej oceny. Sprawdziany bez przygotowanej punktacji nie mogą być przeprowadzone.

9.      1)   Nauczyciel przeprowadzający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania oceny:

a)   Bardzo dobry                    - 91% - 100% maksymalnej liczby punktów,

b)   Dobry+                             - 83% - 90%  maksymalnej liczby punktów,

c)   Dobry                               - 75% - 82%   maksymalnej liczby punktów,

d)   Dostateczny+                    - 63% - 74% maksymalnej liczby punktów,

e)   Dostateczny                      - 50% - 62%   maksymalnej liczby punktów,

f)    Dopuszczający+                - 41% - 49% maksymalnej liczby punktów,

g)   Dopuszczający                  - 31% - 40%   maksymalnej liczby punktów,

h)   Niedostateczny                  -   0% - 30 %  maksymalnej liczby punktów.

2)   Każdy sprawdzian winien zawierać zadania, polecenia z zakresu wymagań na poszczególne stopnie. Sprawdzian powinien zawierać zadania (polecenia) wykraczające poza podstawę programową oceniane na stopień celujący, pod warunkiem uzyskania przez ucznia co najmniej 91% punktów przewidzianych w sprawdzianie.

3)   Dopuszcza się stosowanie innych kryteriów ustalania ocen, pod warunkiem, że nauczyciel korzysta z gotowych sprawdzianów opracowanych przez wydawnictwo lub inne instytucje.

10.  Jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od daty pisania. Nauczyciel na wniosek ucznia, ma obowiązek ustalić termin i miejsce pisania sprawdzianu. Nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi odpytać z przewidzianego sprawdzianem zakresu materiału lub sprawdzić przewidziane sprawdzianem umiejętności ucznia, który nie napisał w terminie w/w sprawdzianu.

11.  Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i może odbyć się w ciągu dwóch tygodni od daty oddania prac. O poprawę sprawdzianu wnioskuje uczeń. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel, informując o niej ucznia.

12.  Stopień uzyskany z poprawy wpisuje się w dzienniku obok pierwszego stopnia z tego sprawdzianu. Jeżeli uczeń podczas poprawy sprawdzianu uzyskał stopień wyższy, poprzedni stopień nie jest uwzględniany podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej.

 

§ 61

 

Uczniowi można ustalić ocenę klasyfikacyjną z następującej ilości ocen dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym:

1)      jedna godzina tygodniowo- minimum 3 oceny,

2)      dwie godziny tygodniowo - minimum 4 oceny,

3)      trzy godziny tygodniowo - minimum 5 ocen,

4)      cztery i więcej godzin tygodniowo - minimum 6 ocen.

Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia z ocen bieżących.

Największą rangę mają oceny z podsumowujących prac kontrolnych z całego działu, które w dzienniku winny być wyróżnione.

 

§ 62

 

1.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)  dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)  dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7)  okazywanie szacunku innym osobom,

8) respektowanie zakazu używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń   elektronicznych na terenie Zespołu.

2.   W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

3.   Ustalając ocenę z zachowania w klasach I-III bierze się pod uwagę;

1)      uznawanie autorytetów, słuchanie i wypełnianie poleceń,

2)      kulturę osobistą,

3)      stosunek do obowiązków szkolnych (obowiązkowość),

4)      zaangażowanie, inicjatywę (aktywność),

5)      kontakty koleżeńskie,

6)      poszanowanie własności,

7)      utrzymywanie porządku wokół siebie,

8)      umiejętność samooceny,

9)      respektowania zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

4.   Wyróżnia się następujące postawy:

1)      wyróżniającą (W),

2)      dobrą (D),

3)      budzącą zastrzeżenia (Z),

4)      niezadowalającą (N).

5.   Kryteria poszczególnych postaw:

1)   postawa wyróżniająca:

a)      uczeń odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań, ze zrozumieniem przyjmuje uwagi i wypełnia polecenia nauczyciela,

b)      okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom Zespołu, dba o kulturę słowa, jest uczynny i życzliwy,

c)      jest punktualny, zdyscyplinowany, przestrzega regulaminów, dba o estetykę zeszytów, książek i przyborów szkolnych, zawsze jest przygotowany do zajęć,

d)      chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły (imprezy, konkursy), jest aktywny na zajęciach i uważnie śledzi ich przebieg,

e)      zgodnie i twórczo współpracuje w zespole, wyraża emocje w sposób akceptowany przez innych, jest wrażliwy na potrzeby rówieśników i chętnie spieszy im z pomocą,

f)        szanuje swoją i cudzą własność,

g)      zawsze dba o porządek w miejscu pracy,

h)      potrafi dokonać samooceny własnego zachowania i działania, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wyjść, wycieczek i uroczystości,

2)   postawa dobra:

a)      uczeń na ogół wywiązuje się z zadań, słucha i wypełnia polecenia nauczyciela,

b)      okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom Zespołu, zazwyczaj dba o kulturę słowa, jest uczynny i życzliwy,

c)      jest punktualny, zdyscyplinowany, przestrzega regulaminów, dba o estetykę zeszytów, książek i przyborów szkolnych, zazwyczaj jest przygotowany do zajęć,

d)      jest aktywny podczas zajęć,

e)      zgodnie współpracuje w zespole, emocje wyraża w sposób akceptowany przez innych,

f)        szanuje swoją i cudzą własność,

g)      dba o porządek w miejscu pracy,

h)      potrafi dokonać samooceny własnego zachowania i działania, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wyjść, wycieczek i uroczystości,

3)   postawa budząca zastrzeżenia:

a)      uczeń nie zawsze wywiązuje się z powierzonych zadań, na ogół słucha i wypełnia polecenia nauczyciela,

b)      nie zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom Zespołu, zdarza mu się zapominać o zasadach kulturalnego komunikowania się z innymi,

c)      czasami spóźnia się na zajęcia, nie zawsze pamięta o przestrzeganiu regulaminu klasy i Zespołu, niedbale prowadzi zeszyty, nie zawsze jest przygotowany do zajęć,

d)      mało aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

e)      niezbyt chętnie podejmuje współpracę w grupie, zdarza mu się wchodzić w konflikt z członkami zespołu,

f)        nie zawsze szanuje przedmioty należące do innych,

g)      na ogół dba o porządek w miejscu pracy,

h)      podczas wyjść i uroczystości wymaga przypominania o poprawnym zachowaniu,

4)   postawa niezadowalająca:

a)      uczeń nie wywiązuje się z powierzonych zadań, słucha, ale nie zawsze wypełnia polecenia nauczyciela,

b)      ma trudności z godnym i kulturalnym zachowaniem w różnych sytuacjach,

c)      często spóźnia się na zajęcia, nie dba o estetykę zeszytów, podręczników i przyborów, rzadko jest przygotowany do zajęć,

d)      przeszkadza w prowadzeniu zajęć,

e)      niechętnie podejmuje współpracę w grupie, często wywołuje konflikty z rówieśnikami,

f)        nie szanuje cudzej własności,

g)      rzadko wykazuje dbałość o porządek w miejscu pracy,

h)      nie potrafi dokonać samooceny własnego zachowania i działania, wymaga ciągłego przypominania o poprawnym zachowaniu.

6.  Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1)  wzorowe,

2)  bardzo dobre,

3)  dobre,

4)  poprawne,

5)  nieodpowiednie,

6)  naganne.

7.  Kryteria ocen z zachowania:

1)   ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a)   wzorowo wypełnia obowiązki ucznia,

b)   reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub zawodach sportowych,

c)   aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły (np. w samorządzie klasowym lub szkolnym),

d)   nie ma godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych,

e)   nie spóźnia się na zajęcia,

f)    cechuje go wysoka kultura osobista,

2)   ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)   bardzo dobrze wypełnia wszystkie obowiązki ucznia,

b)   chętnie bierze udział w pracach na rzecz szkoły, klasy,

c)   cechuje go wysoka kultura osobista i kultura zachowania wobec innych,

d)   nie ma godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych,

e)   dopuszcza się 2 spóźnienia w semestrze (4 w ciągu roku),

f)    dopuszcza się jedną uwagę w dzienniku w semestrze (dwie w ciągu roku),

3)   ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)   dobrze spełnia obowiązki ucznia,

b)   bierze udział w pracach na rzecz klasy,

c)   bez zastrzeżeń funkcjonuje w środowisku szkolnym,

d)   wyróżnia się kulturą osobistą,

e)   nie ma więcej niż 3 godziny nieusprawiedliwionej nieobecności w semestrze (6 w ciągu roku) i do czterech spóźnień w semestrze (do ośmiu w ciągu roku),

f)    dopuszcza się 3 uwagi w dzienniku w semestrze (6 w ciągu roku),

4)   ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a)   wywiązuje się z podstawowych obowiązków ucznia,

b)   sporadycznie angażuje się w pracę na rzecz klasy,

c)   swoją postawą i zachowaniem nie wzbudza kontrowersji,

d)   ma świadomość popełnianych błędów i stara się ich nie powtarzać,

f)    w semestrze może mieć do sześciu godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych (do 12 w roku),

g)   może mieć do sześciu spóźnień w semestrze (do 12 w roku),

h)   może mieć do 5 uwag w semestrze (do 10 w roku),

5)   ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a)   lekceważy obowiązki ucznia,

b)   często łamie obowiązujące w szkole przepisy i zarządzenia,

c)   cechuje się niską kulturą osobistą,

d)   nie wykazuje chęci poprawy swojego zachowania,

e)   swą postawą negatywnie oddziałuje na otoczenie klasowe i szkolne,

f)    ma w semestrze do 8 godzin opuszczonych nieusprawiedliwionych (do 16 w ciągu roku),

g)   często się spóźnia,

6)   ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a)   świadomie lekceważy obowiązki szkolne,

b)   cechuje się bardzo niską kulturą osobistą,

c)   łamie zasady współżycia społecznego (bójki, wyłudzenia, kradzieże, znęcanie się fizyczne bądź psychiczne, uleganie nałogom),

d)   swoją postawą demoralizuje innych,

e)   swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu innych,

f)    pozostaje pod dozorem kuratora sądowego bądź dozorem policji,

g)   opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia – ma ponad 25 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w semestrze (ponad 50 w ciągu roku).

8.  W szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach, wychowawca może odstąpić od uwzględnienia jednego z punktów składowych oceny zachowania. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w której następuje u dziecka radykalna poprawa zachowania w stosunku do poprzedniego semestru.

9.  Oceny nieodpowiednie muszą zawierać szczegółowe uzasadnienie.

10.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2)  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust. 11 i 12:

11.   Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

12.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

13.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§ 63

 

1.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.    Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)  realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

2)  spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6.    Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7.    Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.

8.      Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

2)  nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)  imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji,

2)  termin egzaminu klasyfikacyjnego,

3)  zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

4)  wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14 a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

15.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

 

§ 64

 

1.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

2.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

3.  Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

  

§ 65

 

1.    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie nie później niż 2  dni od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2.    W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.      Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4.    W skład komisji wchodzą:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)  dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne,

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b)  wychowawca klasy,

c)  wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)  pedagog,

e)  psycholog,

f)   przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)  przedstawiciel rady rodziców.

5.    Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.    Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7.    Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)  skład komisji,

b)  termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c)  zadania (pytania) sprawdzające,

d)  wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)  skład komisji,

b)  termin posiedzenia komisji,

c)  wynik głosowania,

d)  ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.    Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

10.  Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 66

 

1.  Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 6.

1a.    Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

2.      Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

3.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

4.  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

5.  Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

6.      W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III na wniosek wychowawcy klasy, po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.

7.      Do wyjątkowych przypadków zalicza się:

a)      trudności i zaburzenia komunikacyjne, językowe i adaptacyjne związane z przebywaniem w innych środowiskach kulturowych, językowych lub kształceniem w innych systemach edukacji,

b)      przewlekła choroba uniemożliwiająca realizację obowiązku nauki, w tym indywidualnego nauczania,

c)      brak podstawowych wiadomości i umiejętności do kontynuowania edukacji przedmiotowej w II etapie edukacyjnym z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej, a zwłaszcza umiejętności czytania i pisania,

d)      niedojrzałość emocjonalna (lęk przed szkołą, nauczycielami, kolegami, płaczliwość).

8.      Przy ustalaniu oceny z zakresu edukacji plastycznej, technicznej, muzycznej i ruchowo-sportowej należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 67

 

1.      Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2.      Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz z części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

5.    Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.    Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)  skład komisji,

2)  termin egzaminu poprawkowego,

3)  pytania egzaminacyjne,

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.

9.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 68

 

1.  Uczeń kończy szkołę podstawową:

1)  jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

2)  jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w § 69.

Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

  

ROZDZIAŁ X

 

SPRAWDZIAN W KLASIE VI

 

 

§ 69

 

1.    W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian.

2.    Sprawdzian przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

3.    Sprawdzian jest przeprowadzany w terminie głównym – w kwietniu, w terminie dodatkowym – w czerwcu.

4.    Sprawdzian jest przeprowadzany w formie pisemnej.

5.    Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:

1)      w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym;

2)      w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.

6.    Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia tytułu laureata. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

7.    Zwolnienie, o którym mowa w ust. 6, z odpowiedniej części sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu najwyższego wyniku.

8.    Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w terminie głównym, albo przerwał daną część sprawdzianu – przystępuje do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w terminie dodatkowym, w szkole, której jest uczniem.

9.    W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

10.  Wyniki sprawdzianu są przedstawione w procentach.

11.  Wyniki sprawdzianu obejmują: wynik z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki oraz wynik z części drugiej.

12.  Wyniki sprawdzianu nie wpływają na ukończenie szkoły.

13.  Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu.

14.  Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych na podstawie opinii  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

15.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z jego stanu zdrowia, może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

16.  Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, może przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia.

17.  Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia.

18.  Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

19.  Uczeń, który w roku szkolnym, którym przystępuje do sprawdzianu był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

  

§ 70

 

1.    Za organizację i przebieg sprawdzianu w szkole odpowiada dyrektor placówki.

2.    Dyrektor jest przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

3.    Przewodniczący spośród członków zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

4.    Przebieg sprawdzianu jest dokumentowany w protokołach tego sprawdzianu.

  

ROZDZIAŁ XI

 

NAGRODY I KARY

 

§ 71

 

1.        Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1)      rzetelną naukę,

2)      pracę na rzecz szkoły i środowiska,

3)      wybitne osiągnięcia,

4)      wzorową postawę,

5)      dzielność i odwagę.

2.        Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, nauczyciela uczącego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

3.        Ustala się następujący rodzaj nagród:

1)   pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,

2)   pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

6)      nagrody książkowe,

7)      dyplomy,

8)      listy gratulacyjne dla rodziców,

9)      wpis do księgi olimpijczyków (złotej księgi),

10)  stypendium burmistrza, wójta,

11)   stypendium dyrektora, o ile jest to uczeń klasy programowo najwyższej.

12)  „Laury Jedynki” – pamiątkowe statuetki za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne.

4.        Nagrody finansowane są z budżetu Zespołu, przez radę rodziców lub przez sponsorów.

 

 

§ 72

 

1.      Uczeń może być ukarany:

1)   upomnieniem ustnym wychowawcy wobec klasy,

2)   ustnym upomnieniem dyrektora,

ustnym upomnieniem dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,

naganą wychowawcy z wpisem do dzienniczka uwag i powiadomieniem rodziców ucznia,

naganą dyrektora szkoły (dyrektor udziela nagany w porozumieniu z wychowawcą klasy; informuje rodziców ucznia),

zawieszeniem praw do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz,

przeniesieniem ucznia do równoległej klasy (wnioskuje wychowawca klasy, pedagog - przenosi dyrektor Zespołu).

2.      Sposób ukarania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia.

3.      W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia.

4.      Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu naganie lub zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spoczywa na wychowawcy klasy.

5.      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się na piśmie od nałożonej kary
do dyrektora Zespołu w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o zastosowanej karze.

6.      Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia:

-        oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,

-        odwołać karę,

-        zawiesić warunkowo wykonanie kary jeżeli uczeń uzyska poręczenie nauczyciela, wychowawcy, Samorządu Uczniowskiego, Zespołu Wychowawczego.

7.      Od decyzji dyrektora odwołanie nie przysługuje.

 

 

ROZDZIAŁ XII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 73

 

Zespół, poszczególne placówki, używają pieczęci urzędowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 74

 

1.      Zespół, poszczególne placówki, mogą posiadać własny ceremoniał szkolny.

2.      Patronem szkoły podstawowej jest Maria Skłodowska – Curie.

3.      Szkoła posiada sztandar.

§ 75

 

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 76

 

Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.

 

 

§ 77

 

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu.