Początki naszej szkoły

   Pierwsze lata panowania zaborcy pozwoliły na rozwój szkół elementarnych. Ich liczba w województwie lubelskim zwiększyła się z 27 do 41. Wśród nich znajdowała się również szkoła w Kraśniku, która rozpoczęła swoją działalność w 1818 r. Uczęszczała do niej młodzież obojga płci bez różnicy narodowości i wyznania.
   W porównaniu z innymi szkołami miała lepsze warunki, dzięki ordynatowi Stanisławowi Zamojskiemu, który był dobrym opiekunem o czym można się dowiedzieć z jego pisma do Generalnej Administracji Dóbr z 20 VI 1818 r.
 

   “…Ja z mojej strony dając dom, gruntu mur na ogród i drzewo na opał, więcej dać nie mogę. Wszak mieszkańcy miast używając dobrodziejstwa założenia szkół, składać na nauczyciela się winni. Nadto proboszczowie przeze mnie mianowani, sami na siebie wzięli obowiązek takowy…”
 

    Szkoła elementarna w Kraśniku mieściła się we własnym nowym drewnianym domu przy ulicy Szkolnej w pobliżu głównej ulicy Rachowskiej, dziś Kościuszki.
   W budynku szkolnym znajdowały się izby lekcyjne oraz mieszkanie nauczyciela. Za pracę nauczyciel otrzymywał wynagrodzenie – 800 zł rocznie z dochodu szkoły, który wówczas wynosił 1170 zł. Z pozostałej kwoty przeznaczano pieniądze na wydatki bieżące i opłatę mistrzyni uczącej robót kobiecych.
   Nauka w szkole trwała kilka lat. Młodzież uczyła się religii i moralności, czytani i pisania w polskim języku. Arytmetyki w zakresie 4 działań, rysunku, poza tym wiadomości o wagach, miarach i pieniądzach.
   W 1860 r. do szkoły został sprowadzony język rosyjski jako wykładowy. Po upadku Powstania Styczniowego władze carski wzmogły represje i rozszerzyły proce rusyfikacji ziem polskich.
  W 1905 roku w walce o polską szkołę na uwagę zasługuje strajk szkolny w Kraśniku. Mieszkańcy miasta domagali się przerwania zajęć w szkole albo nauczania w języku polskim. Oświadczyli nauczycielowi – I. Pożero, aby w ciągu 2 tygodni wyniósł się z miasta. Finałem tych zajść była uchwała magistratu miasta o przeniesieniu nauczyciela.
 

Nauczyciele Szkoły od 1925 do 1939 r.

Pytlakowski  Władysław kierownik szkoły do 1939 r.
Skorupska Franciszka kierownik szkoły od 1933 do 1945 r.
Byczewska Maria   1933 - 1939
Fornal Jan Olszański   1937 - 1939
Gancarz Edward   1932/1933
Gądylewska M.   1936 - 1938
Kaczmarek   1936/1937
Kle   1932 - 1939
Koszałko Mieczysław   1932/1933
Luszawski Feliks   1932 - 1935
Maik Leopold   1932 -1939
Maik Eustachy   1932 -1939
Mazurkiewicz Halina   1933 -1939
Modrzejewska Maria   1932 - 1936
Nieszyn Matylda   1938/1939
Nieszyn Jan   1937 - 1939
Pędzisz Władysław   1936 - 1939
Piechowicz Ludwika   1935/1936
Poddobiuk Bazyli   1936 - 1939
Poniatowska Sylwina  

 

Pod okupacją niemiecką
1939 - 1944


Wrócę do Polski, i znów będą wrześnie,
będą spadały z drzew grusze i śliwy,
w niebo popatrzę i będzie boleśnie :
pod słońcem września nie będę szczęśliwy.
To słońce stało pod horyzontem,
błogosławiąc wrogim samolotom ,
to słońce biło nas żelaznym frontem,
dział hukiem, czołgów złowrogim łoskotem.
A czołgi w bagnach wyschniętych nie grzęzły,
szły armie, szybsze niźli polski piechur,
bomby waliły w kolejowe węzły,
płonęły miasta, rzucone w pośpiechu,
szli Niemcy...

Wł. Broniewski

  1 września 1939 r. wybuchła wojna
  2 września nad Kraśnikiem ukazały się niemieckie samoloty. Zbombardowały przedmieście Góry.Naukę tego roku rozpoczęto z dwumiesięcznym opóźnieniem. Sytuacja materialna szkoły ulegała pogorszeniu. Budynek szkoły i mieszkanie kierownika zajęli żandarmi. Dzieci uczyły się w domach prywatnych przy ul. Floriańskiej (Piłsudskiego), Olejnej i Szkolnej.
  Niemcy niszczyli sprzęt szkolny – ławki, mapy i pomoce przeznaczono na opał. Biblioteka szkolna częściowo ocalała, gdyż książki rozprowadzano między nauczycieli i dzieci szkolne.
  Pierwsze zarządzenie władz niemieckich objęły usuwanie portretów władz państwowych z izb lekcyjnych. Skonfiskowane zostały podręczniki szkolne do języka polskiego, historii i geografii.
  Oficjalnie uczono ze “Sterów” – czasopisma wydawanego dla młodzieży podczas okupacji.
  Poziom nauczania był bardzo niski. Aby pogłębić wiadomości dzieci o Kraju ojczystym i języku polskim, nauczyciele naszej szkoły – Maria Byczewska i Władysław Pędzisz – organizowali tajne nauczanie.
  W szkole zmniejszyła się liczba uczniów, głównie o dzieci żydowskie
  Pod pozorem epidemii władze niemieckie wydały zarządzenie przerywania nauki. Dużo dzieci nie uczęszczało do szkoły ze względu na brak obuwia czy ubrania.
  Trudne warunki lokalowe, duża ilość dzieci, niebezpieczeństwa okresu okupacji wymagał od nauczyciel wiele trudu, odwagi i poświęcenia.
  W 1943 roku Niemcy aresztowali nauczyciela naszej szkoły, Władysława Pędzisza, który zginą na Zamku Lubelskim.
 

    Absolwenci szkoły tak wspominają naukę w latach niemieckiej okupacji:

“...Lekcje odbywały się w wynajętych izbach. Niemcy kontrolowali nauczycieli...”

p. Talatycki Henryk – 1939 r.

“...W szkole uczono podstawowych przedmiotów – języka polskiego i matematyki. Brak było podręczników. Nie było nauki historii, literatury, geografii. Były aresztowania nauczycieli za przynależność do tajnych organizacji. Uczniów i nauczycieli łączyła bardzo silna więź. Przejawiał się wielki patriotyzm w miłości do Ojczyzny i nienawiści do wroga. W tym duchu byli wychowywani uczniowie; potrafili dochować każdej tajemnicy...”

p. Helena Wesołowska (Matuszkiewicz) 1935-1942

 

  Z okólników władz okupacyjnych dowiadujemy się, że dzieci musiały Zbierać i suszyć zioła, zbierać butelki, papier i złom, hodować jedwabniki – na potrzeby Niemców.Okólnik z 31 VII 1940 r. mówi o tym, że Kreislandwirt–starosta–przyznał nauczycielom po 3 dkg masła tygodniowo.
  W 1943 r. okupant zarządził po 2 zeszyty do języka na rok szkolny dla jednego ucznia, 1 zeszyt do rachunków, a rysować miały dzieci na papierze pakunkowym.
W latach wojny szkołę ukończyło (7 klas) 160 uczniów.

“Wielkim jest człowiek, któremu wystarczy
pochylić czoło
Żeby bez włóczni w ręku i bez tarczy
Zwyciężyć zgoła.”
C.K.Norwid
 

Nauczyciele uczący w czasie wojny:

Byczewska Maria
Karpiński Wacław
Kokozow Eleonora
Kolczańska Stefania
Kolibabka Wawrzyniec
Kołczewska Mieczysława
Maik Eustachy
Maj Stanisław
Marciszewska Teresa
Mazurkiewicz Halina
Nieszyn Jan
Pędzisz Władysław
Poddobiuk Bazyli
Ruchaj Ferdynand
Szulakiewicz Maria
1939-1944
1943/1944
1942-1944
1939/40
1941/42
1939/40
1939-1944
1943/1944
1939-1944
1942-1944
1943/1944
1939-1942
1939-1942
1939/1940
1939 – 1944

    “Nie możem przestać istnieć – więc natężmy wolę
los zwalczyć i szczęśliwszą wyrwać mu z szpon dolę!
Moc ducha przeciw fatalnej potędze!”

K. Tetmajer

Pierwszy rok po wojnie
1944 – 1945

    Lubelszczyzna została wyzwolona w lipcu 1944 roku. 22 lipca w godzinach rannych Niemcy opuścili Kraśnik, kierują się na zachód. Do mista wkroczyły oddziały Wojska Polskiego i żołnierze radzieccy
    Już w sierpniu 1944 r. powstaje Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie z kuratorem F. Krzemieniem oraz władze szkolne naszego powiatu z inspektorem M. Sękalskim.
    Pierwsze posiedzenie rady pedagogicznej po okupacjiodbyło się 31 VII 1944 r. z udziałem następujących nauczycieli:

Skorupska Franciszka – kierowniczka szkoły
Byczewska Maria
Karpiński Wacław
Maik Eustachy
Maj Stanisław
Maj Maria
Marciszewska Teresa
Mazurkiewicz Halina
Nieszyn Jan
Poddubiuk Bazyli
Szulakiewicz Maria

    7 IX 1944 r. odchodzi ze szkoły Poddubiuk Bazyli, a przybywają dwie nauczycielki – Matylda Nieszyn i Maria Maj
    30 XI 1944 r. podejmują prace następne nauczycielki – Julia Flisińska i Wanda Dziwińska. Inauguracja roku szkolnego była wyjątkowo uroczysta.
    Dzień ten – 1 września 1944 roku–dzieci i rodzice wraz z nauczycielami obchodzili jako “Dzień Radości”. Szkołę udekorowano biało – czerwonymi chorągiewkami. Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w kościele NMP. Następnie w szkole śpiewano pieśni narodowe i oddano hołd poległym oraz walczącym żołnierzom. Na zakończenie uroczystości młodzież wzniosła okrzyk na cześć Polski, żołnierzom i polskiej szkoły.
    Wojna pozostawiła po sobie zniszczenia. Szkoła również ucierpiała, w 30% uszkodzony został jej stan fizyczny – podłogi, drzwi, okna – na łączną sumę 45000 zł. Naukę dzieci rozpoczęły w wynajętych izbach, ponieważ w salach mniej zniszczonych mieścił się – na krótko – rosyjski szpital. Po jego zlikwidowaniu przystąpiono do remontu i już w 1946 r. dzieci uczyły się we własnej szkole.
    Praca była bardzo trudna. Brakowało wszystkiego – podręczników, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego. Tylko 30% dzieci posiadało podręczniki.
    Biblioteka szkolna rozpoczęła działalność od 100 książek.
    Wystąpiły braki w obsadzie etatów nauczycielskich.
    Na623 dzieci było 14 nauczycieli i 13 oddziałów.
    Po tragicznej śmierci Franciszki Skorupskiej kierownikiem szkoły zostaje Franciszek Cagara. W pierwszym roku po wojnie rozpoczęła działalność Szkolne Koło PCK, Koło Opieki Rodzicielskiej, chór szkolny. We wrześniu 1944r. utworzono Komitet Uczniowski Pomocy Warszawie i Ofiarom Wojny, który organizował zbiórki pieniędzy i żywności. Dzieci robiły paczki i wysyłały je żołnierzom na front.

 

 

Tygodniowy limit godzin z poszczególnych przedmiotów w pierwszym roku po wojnie

Przedmiot I klasa II klasa III klasa IV klasa V klasa VI klasa VII klasa
religia 2 2 2 2 2 2 2
j. polski 7 7 7 7 5 5 5
historia - - - - 3 6 5
geografia - - 4 5 4 5 6
nauka o przyrodzie - - 3 3 4
arytmetyka
z geometrią
3 4 4 4 4 4 4
rysunek 1 2 2 2 2 1 1
zajęcia
praktyczne
2 2 2 2 2 1 1
śpiew 1 1 2 1 1 1 1
ćwiczenia cielesne 2 2 2 2 2 1 1
razem 18 20 25 25 28 29 30

Zestawienie zświadczy o staraniach władz oświatowych w nadrobieniu zaległości z okresu okupacji z języka poolskiego, historii i geografii.

Szkoła w latach
1945-94

 

   Szkoła nadal borykała się z wieloma trudnościami. Dzieci uczyły się w wynajętym budynku u p. Kopiwody. Brakowało wykształconej kadry nauczycielskiej. Nauczyciele obarczani byli wieloma obowiązkami .Wszelkie akcje polityczne i gospodarcze ówczesnych władz w większości opierały się na przymusowej pracy społecznej nauczycieli.
  W 1946 r. rozpoczął się werbunek kandydatów na kurs nauczycielski, który odbywał się w naszej szkole. W tym też roku zarządzeniem władz rozpoczęto weryfikację nauczycieli.
Sprawdzano ich kontakty z krewnymi za granicą. Z biblioteki zostały usunięte książki znajdujące się na specjalnym indeksie ówczesnych władz.

W roku szkolnym 1949/50:
- zradiofonizowano szkołę
- posadzono żywopłot -1500 krzewów - wokół szkoły
- w ramach walki z analfabetyzmem każdy nauczyciel był zobowiązany przygotować
- do egzaminu 1 analfabetę
W roku 1951/52 w szkole zostały wprowadzone poważne zmiany.
  Nastąpiła laicyzacja nauczania. Szkoła od tej pory miała charakter świecki. Z planu lekcyjnego skreślano religię, lekcji nie rozpoczynano i nie kończono modlitwą. Przed lekcjami przymusowo odbywały się apele z tzw. "prasówką" czytaną przez głośniki.Dzieci zwracały się do nauczycieli -''obywatelu nauczycielu''.
  Życie szkolne podporzaądkowane było ideologii socjalistycznej.
  Wycieczki do Lublina, Zamościa, Warszawy lub nad Wisłę odbywały się pod kątem zwiedzania budowli socjalistycznych i spółdzielni produkcyjnych. Mówiło się o malarstwie socjalistycznym, czytało literaturę socjalistyczną.
Urząd Bezpieczeństwa i Komitet Rodzicielski kontrowali nauczycieli przez uczestniczenie w lekcjach i radach pedagogicznych.
  Mimo trudnych warunków, w szkole działało wiele organizacji uczniowskich, pracowała świetlica z dożywianiem, istniały koła zainteresowań.
  W 1953 roku kierownikiem szkoły zostaje Stanisław Kasperek.
  Szkoła nadal ma charakter świecki -2 godz. wychowawcze przeznaczone są na laicyzację. Religia jako przedmiot nadobowiązkowy odbywa się przed lub po lekcjach. Rozpoczął pracę Uniwersytet dla Rodziców. Wszystkich uczniów obowiązywał strój szkolny:tarcze, czapki z niebieskiego pluszu z naszytym ozdobnym sznurkiem.
  W 1957 zniesiono w szkołach egzaminy promocyjne w kl. VII.
  W okresie tym w szkole istniała Sekcja Międzynarodowej Wymiany Prac Szkolnych
działająca w ramach Szkolnego Koła PCK. Dzięki niej dzieci nawiązały współpracę
z młodzieżą z Grecji, Holandii, Szwecji, Węgier, Japonii, Norwegii, Anglii i Włoch,
wymieniając albumy filatelistyczne i pocztówki.
  Zwiększająca się z każdym rokiem liczba dzieci przyspieszyła podjęcie uchwały w 1956 r. przez Komitet Rodzicielski o nadbudowaniu drugiego piętra szkoły. Na ten cel potrzebne były fundusze. Majątek Komitetu Rodzicielskiego wynosił 104 129 zł 34 gr. Aby je zdobyć, Komitet Rodzicielski zorganizował zabawę
sylwestrową - dochód wynósł 8 491 zł.
  W 1958 r. oddano do użutku II piętro szkoły, którego koszt wyniósł 700 tys. zł.
  W ciągu następnych lat szkołę ogrodzono, wykonano kanalizację i doprowadzono wodę, przeprowadzono też odgrzybienie. Wszystko to wykonano z funduszy państwowych i Komitetu Rodzicielskiego.
Uzyskano w ten sposób 5 izb lekcyjnych, razem było więc 13 izb na 17 oddziałów.
Na II piętrze uczyły się kl. VI i VII, na I piętrze uczyły się kl. IV i V. Na parterze uczyły się kl. I, II, III. Na parterze umieszczono również bibliotekę i kancelarię.
  Świetlicę i harcówkę umieszczono w starym budynku.
  Lekcje nadal odbywały się na dwie zmiany.
  Kierownictwo szkoły stara się wprowadzić specjalizacę w nauczaniu przedmiotów. W związku z tym nauczyciele rozpoczynają Zaoczne Studia Nauczycielskie w Lublinie. Jednocześnie dokształcają się na konferencjach przedmiotowo - metodycznych, ogólnopedagogicznych, zespołach samokształceniowych, konferencjach rejonowych oraz studiują na UMCS w Lublinie 
Z każdym rokiem zwiększa się ilość oddziałów i nauczycieli :

  W 1965 r. Kuratorium Oświaty w Lublinie wyróżnia naszą szkołę, uznając ją za wiodącą. Rozpoczęła się wytężona praca o coraz lepsze wyniki. Nauczyciele prowadzą lekcje "otwarte" pokazowe, metodą problemową. Szkoła staje się siedzibą ośrodka metodycznego.
  Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie pogłębiali swoje wiadomości. Odbywały się wycieczki do bibliotek, muzeów, miejsc historycznych. Dzieci z opiekunami kół otaczały troskliwą opieką miejsca straceń i groby poległych. Wycieczki do Oblęgorka, Zwolenia, Nałęczowa, Puław, Czarnolasu, Warszawy, na Mazury, na Majdanek czy Porytowe Wzgórze pozostawiały w sercach i umysłach niezatarte wrażenia.

Rok 1964.

  Został powołany Komitet Rozbudowy Szkoły w składzie :
  Bryndza Bogumiła - przewodniczący KR (Komitetu Rodzicielskiego)
  Siudym Wł. - przewodniczący PRN
  Sowiński Z. - przedstawiciel KR
  Mikołajczyk - Wydział Finansowy
  Celiński Jan - Powszechna Spółdzielnia Spożywców
  Skubik Tadeusz - Wydział Oświaty
  Kamiński W. - przedstawiciel KR

  W latach 1964 - 1966 nauczyciele i uczniowie dotkliwie odczuwali brak sal lekcyjnych, co związane było z ponowną rozbudową szkoły i remontem starego budynku. Każde pomieszczenie było wykorzystywane do nauki.
  Szkoła pwiększyła się o izb lekcyjnych, stołówkę, świetlicę, salę gimnastyczną z zapleczem (m. in. prysznice), bibliotekę z czytelnią , szatnią, gabinet dentystyczny.
  W 27 oddziałach uczyło się 1112 dzieci. Lekcje prowadziło 34 nauczycieli specjalistów przedmiotów. Oprócz pracowni fizyczno - chemicznej i zajęć praktyczno - technicznych dla chłopców i dziewcząt, przybyły pracownie : j. polskiego, j. rosyjskiego, historii, geografii, matematyki i wychowania muzycznego.
  Rozpoczynają dziłalność zespoły muzyczne akordeonistów i gitarzystów. Władysław Adamiak prowadzi chór.
  Rok szkolny kończono przekazaniem tarczy - symbolu klasom VII przez klasy VIII. Klasom VIII wręczano książeczki PKO oraz odznaki wzorowego ucznia.
  W związku z 100. rocznicą urodzin Marii Skłodowskiej - Curie Rada Pedagogiczna wspólnie z kierownictwem szkoły wystąpiła o nadanie naszej szkole imienia tej wielkiej uczonej.
9 XI 1967 r. Kurator Okręgu Szkolnego nadaje naszej szkole imię wybitnej Polki.
  Od tej chwili nazwa Szkoły Podstawowej Nr. 1 brzmi:
Szkoła Podstawowa Nr. 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie.
  W dniu 9 XI 1969 r. w szkole odbyła się wielka, niecodzienna uroczystość - wręczenie szkole sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski. Rozwinięcia sztandaru dokonał przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego, mgr Zdzisław Rymgayłło. Od momentu otrzymania sztandaru tradycją szkoły stało się przekazywanie go kl. VII przez odchodzące ze szkoły kl. VIII oraz ślubowanie na sztandar kl. I w czasie pasowania na ucznia.
  W roku szkolnym 1970/1971, przygotowując się do uroczystego dnia szkoły, Samorząd Uczniowski nawiązał kontakt z młodzieżą szkoły w Zawieprzycach, pow. Lubartów, której szkoła również nosi imię Marii Skłodowskiej - Curie. Po wymianie listów nastąpiły kilkakrotnie wzajemne odwiedziny.
  W latach 1974/75 następuje nowy podział administracyjny i szkoła zostaje szkołą gminną.Podlegały jej wówczas szkoły w :Kowalinie, Stróży, Słodkowie III i Karpiówce.
Każdy rok przynosi jakieś zmiany. Przybywają nowe obowiązki, zmienia się kadra nauczycielska. Władze odgórne włączają, jak zwykle, społeczność szkolną do różnych akcji. I tak, 1978/79 miały miejsce zbiórki pieniędzy na Centrum Zdrowia Dziecka, pomnik B. Bieruta, fundusz olimpijski Moskwa i budowę wioski dziecięcej w Biłgoraju.
  Nauczyciele stale się dokształcają.
  Szkoła wzbogaca swój sprzęt i pomoce naukowe. Jest już 28 oddziałów - robi się ciasno. Nauka trwa do póżnych godzin popołudniowych.
W tej sytuacji zamysł dobudowania nowego skrzydła na skarpie wzdłuż ulicy Kościuszki nabiera realnych kształtów. Do 15 XII 1984 r. wyprowadzono stan zerowy w całym budynku.
1.lipca 1986 r. Pada Pedadogiczna uroczyście żegna po 33 latach kierowania szkołą - dyrektora Stanislawa Kasperka, któremu w udziale przypadło ciągłe rozbudowywanie szkoły, a więc okres trudny, wymagający wielu wyrzeczeń z życia osobistego, nerwowychprzeżyć, "kołatania" u władz o pieniądze , o dotrzymanie umów, o materiały budowlane i o...Wiele można napisac, wiele można wyliczać, słowem - pozostawil w szkole szmat życiai swoje zdrowie.W imieniu władz oświatowych pożegnała odchodzącego w stan spoczynku dyrekyora St. Kasperka z-ca inspektora Oświaty i Wychowania w Krasniku p.Maria Małek.
   Obowiązki przejmuje dotychczasowy zastępca-Ryszard Marzec.15.09.1987 r. podpisano protokół przekazania nowego skrzydła.
   Odbioru dokonano w obecności przedstawicieli Wydziału Oświaty i Wychowamia, Zespołu Ekonomicznego, Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 8.Dzieci rozpoczeły nałukę w wnowym skrzydle budynku szkolnego. Otrzymały do dyspozycji 5 sal lekcyjnych, bibliotekę, gabinet stomatologiczny, szatnię.
   10.11. 1989 r. - w 20 rocznicę otrzymania przez szkołę sztandaru - odbyło się odsłonięcie popiersia Patronki naszej szkoły.
Ufundowali je absolwenci z roku szkolnego 1988/89.Po dokonaniu aktu odsłonięcia złożono kwiaty. W imieniu nauczycieli naszej szkoły złożyli je Barbara
Chojecka i Adolf Sirko.Najważniejszym momentem uroczystości było poświęcenie popiersia Patronki i sztandaru przez ks.Jana Pruszkowskiego.10.11.1994 r. w szkole odbyła się uroczystość związana z dwudziestopięcioleciem wręczenia sztandaru. Zaproszono byłych dyrektorów,absolwentów i przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego.

Nauczyciele, którzy pracowali w naszej szkole od 1945 do 1995 r.

1. Adamiak Władysław
2. Adamczyk I.
3. Bąk Janusz
4. Bebrysz Janina
5. Berecka Anna `
6. Bownik Helena
7. Buczak Janina
8. Byczewska Maria
9. Cagara Maria
10. Celej Halina
11. Choroszy Halina
12. Chrzanowska Irena
13. Cieśla Małgorzata
14. Ciuk Irena
15. Czernikiewicz Alina
16. Czernikiewicz Maria
17. Czarny Mariusz
18. Ćwieka Dariusz
19. Dobromilski Andrzej
20. Drozd Irena
21. Drobek Eliza
22. Dworkiewicz
23. Dziegdziarz Janusz
24. Dziwisińska Wanda
25. Dyba Jadwiga
26. El-Jounek
27. Flisińska Julia
28. Fornal Jan-Olszański
29. Gąska Halina
30. Głowacka Anna
31. Gargoł Krystyna
32. Gozdalska Barbara
33. Gregorczyk Jan
34. Haczykowska Helena
35. Herc Edward
36. Iwaszko Stefania
37. Jabłońska Urszula
38. Jagieło Mirosława-Kurkowicz
39. Jakowicz Wanda
40. Jamróz Ewa
41. Jaworska Alicja
42. Jaworska Jolanta-Jakubczyk
43. Józefowska B.
44. Juszkiewicz Jadwiga
45. Kamińska Małgorzata
46. Kania Stanisława
47. Kapuścińska Jadwiga
48. Kapuścińska-Zalewska Maria
49. Kasperek Danuta
50. Kawałka Alina
51. Kędziora Janina
52. Kita Ryszarda
53. Kłak Julia
54. Kosik Zbigniew
55. Kosiński Stanisław
56. Kość Henryka
57. Kowal Zofia
58. Kowalczuk Joanna
59. Kozak Janina
60. Koziara Lucyna
61. Kręblaś Teresa
62. Krotkiewicz Krystyna
63. Krupka Romuland
64. Kruszyński Roman
65. Krysa Kazimierz
66. Książkiewicz Krystyna
67. Kulik Irena
68. Lenart Wanda
69. Lepucki Jan
70. Lewniewska Janina
71. Liponoga Genowefa
72. Łacek Faustyna
73. Łacek Grażyna
74. Łata Alicja
75. Łazeba Stanisława
76. Łęcki Robert
77. Machaj Helena
78. Machaj Krystyna
79. Maik Eustachy
80. Majowa
81. Maj Stanisław
82. Makuch Krystyna
83. Makuch Leopold
84. Mańkowska Maria
85. Marciszewska Teresa
86. Mazurek Stanisław
87. Mazurkiewicz Halina
88. Michałowska Wirgilia
89. Mikulska Renata
90. Mitura Danuta
91. Morlewska Grażyna-Kulik
92. Mucha Wiesława
93. Muchakska
94. Nagrodzka Wanda
95. Nieduziak Stanisław
96. Nieszyn Matylda
97. Nieścioruk Krystyna
98. Niezabitowski Andrzej
99. Nosek Anna
100. Nowak Józefa
101. Nowicka Jolanta
102. Nowosad Ryszard
103. Nowosad Zdzisława
104. Oborska Halina
105. Oleksiuk Barbara
106. Orzeł Józefa
107. Orzeł Kryspin
108. Orłowska Ryszarda
109. Ostas Krystyna
110. Ośka
111. Paniak Janina
112. Pasieczny Andrzej
113. Pasieczna Ewa
114. Pawlikowska Zofia
115. Pękalska Stefania
116. Pielaszkiewicz Aldona
117. Pietura Ewa
118. Pikula Stanisława
119. Plewa Ignacy
120. Płachecka Helena
121. Polańska
122. Polkowska M.
123. Pomierska Alicja
124. Potocka Anna
125. Pudło Ludwik
126. Pytel Tadeusz
127. Pyzowa Michalina
128. Rej Danuta
129. Rola B.
130. Rudny Dobrosław
131. Rybak Stanisława
132. Sak Janina
133. Sawczuk I.
134. Serwatkiewicz Janina
135. Siebielec Janina
136. Siemieniec Maria
137. Skiba Emila
138. Skowrońska Jolanta-Kamińska
139. Skubik Weronik
140. Sokołowski Józef
141. Spała Maria
142. Speruda Karolina
143. Speruda Stanisław
144. Startek Celestyna
145. Straszewska Elżbieta
146. Stroczyńska Lucyna
147. Strózik Kazimiera
148. Strzemecka I.
149. Suska Janina
150. Szczerbińsa Helena
151. Szczerbiński Karol
152. Szuakiewicz Maria
153. Szum Hanna
154. Terecha Emila
155. Tokarzewska Anna
156. Trębacz Celina
157. Ul Ewa-Bil
158. Walczak
159. Węgrzyn Henryk
160. Widz Stanisława
161. Wilczyńska Anna
162. Wiosło Elżbieta
163. Witek Kazimiera
164. Woźny Mirosław
165. Woźna Stanisława
166. Wójcik Wiesława
167. Wójtowicz Maryla
168. Wronikowska Janina
169. Zakościelna Helena
170. Zarzycka Antonina
171. Zarzycki Józef
172. Zbylut Maria
173. Ziółkowska Ewa
174. Zychowicz Maryla
175. Żurek Joanna


NAJDŁUŻEJ PRACOWALI:
Byczewska Maria -46 lat
Mitura Danuta -39 lat
Fornal Jan-Olszański -37 lat
Mazurkiewicz Halina -35 lat
Rej Danuta -33 lata
Kasperek Danuta -33 lata
Pawlikowska Zofia -29 lat
Zarzycka Anttonina -29 lat
Adamiak Władyslaw -25 lat
Lewniewska Janina -25 lat
Kędziora Janina -23 lata
Zarzycki Józef -21 lat

Księża uczący w szkole w latach 1925 do 1951:
Dziurzyński Franciszek
Gorajek Józef
Tchórzewski Władysław
Fąfera Kazimierz
Zieliński Stanisław
Szubartowski Stanisław
Bulak Józef
Mroczek Marian
oraz w roku szkolnym 1990/91
Łatka Edward


Poczty sztandarowe
1969/70   
1. Radosław Gryta
2. Jadwiga Tomala
3. Mieczysław Sieńko
1970/71
1. Krzysztof Migut Barbara Szubstarska
2. Elżbieta Michalak Leszek Gałek
3. Grażyna Łaba Jerzy Janiuk
4. Lucyna Piekarz
1971/72
1. Jolanta Kowalska
2. Maria Tomala
3. Krzysztof Kamiński   
1972/73   
1. Anna Chojecka
2. Halina Lenart
3. Dairusz Jasinski
1973/74
1. Anna Kisielińska
2. Barbara Nowosad
3. Wiesław Kołtun
1974/75
1. Zofia Dęba
2. Anna Dłużniewska
3. Mirosław Rokicki
1975/76
1. Joanna Pyrzyna
2. Róża Rydzewska
3. Marek Krzywanowski
1976/77
1. Bożena Chojecka, Lidia Koba
2. Wioletta Latosiewicz, Jolanta Maj
3. Piotr Krzysztoń, Jacek Zaręba
1977/78
1. Lucyna Barankiewicz, Dorota Rola
2. Maria Nieradko, Barbara Wołoszyn
3. Zbigniew Koślak, Jacek Pielaszkiewicz
1978/79
1. Agata Storczyńska, Urszula Lawenda
2. Marzena Zdybicka, Ewa Puzoń
3. Andrzej Zdyb, Biegaj
1979/80
1. Agnieszka Zdybicka, Alicja Bożechowska
2. Beata Zielinska, Renata Pokszywa
3. Robert Sikora, Pior Kamiński
1980/81
1. Agnieszka Jurkowska, Bożena Biegaj
2. Beata Rymgayłło, Urszula Biegaj
3. Grzegorz Jasiński, Piotr Janczarek
1981/82
1. Maria Rudzinska
2. Monika Żakiewicz
3. Mirosław Pyzik
1982/83
1. Monika Maciąg, Maryla Latosiewicz
2. Małgorzata Ryczek, Iwona Pączek
3. Tomasz Potocki, Andrzej Kawczyński
1983/84
1. Beata Bańka, Marta Flisek
2. Jolanta Stępień, Dorota Konarska
3. Piotr Kawa, Piotr Sowa
1984/85
1. Dorota Krzysztoń, Dorota Kamińska
2. Małgorzata Zdyb, Anna Rachoń
3. Piotr Surowiec, Piotr Sowa
1985/86
1. Dorota Drobek, Anna Kołtun
2. Agnieszka Miśkowska, Dorota Mirosławska
3. Szczepan Więckowski, Jacek Zdybicki
1986/87
1. Halina Kołodziej, Zofia Bryndza
2. Marzena Śliwa, Agnieszka Kapusta
3. Marek Sibiga, Artur Juśko
1987/88
1. Barbara Nieradko, Ciba Jolanta
2. Elżbieta Piechota, Anna Oszust
3. Adam Konarski, Tomasz Pielaszkiewicz
1988/89
1. Joanna Bielecka, Marta Adamczyk
2. Renata Duma, Edyta Przybyła
3. Mariusz Deleszek, Jarosław Buczkowski
1989/90
1. Magdalena Maciąg, Katarzyna Mańko
2. Agnieszka Wesołowska, Anna Tracz
3. Grzegosz Rej, Grzegorz Cieślik
1990/91
1. Monika Daniel, Dorota Pasieczna
2. Anna Wrona, Małgorzata Stec
3. Piotr Buczak, Wójcik
1992/93
1. Lidia Gałuszkiewicz, Renata Dzikowska
2. Sylwia Sosnowska, Anna Piórkawska
3. Bartłomiej Karlikowski, Włodzimierz Latos
1993/94
1. Joanna Chojecka, Beata Smołecka
2. Anna Kamińska, Agnieszka Stępniewska
3. Krzysztof Szczecki, Piotr Przywara
1994/95
1. Katarzyna Cieszyńska, Renata Kopaszewska
2. Karolina Wilczek, Katarzyna Kulczyńska
3. Maciej Bis, Grzegorz Piecyk